Portal Niedziela - 16 stycznia 2022 Mascelego, Walerii, Włodzimierza     "Kto¶, kto sam serca w sobie nie pielęgnował, na próżno będzie o nie kołatał u innych" - Gabriela Zapolska
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Dostawa autobusu 20 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.Powrót

Przetarg nieograniczony
na dostawę autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w wersji – liczba miejsc 19+1 (kierowca) dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Siołkowej o szacunkowej warto¶ci poniżej
60.000 EURO finansowanych ze ¶rodków publicznych – w ramach programu wyrównywania różnic między regionami.
Zamawiaj±cy - nie dopuszcza składania ofert czę¶ciowych.
Zamawiaj±cy - nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Uproszczon± specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego można uzyskać w siedzibie Zamawiaj±cego – pokój nr 16. Osob± upoważnion± do kontaktu z Oferentami jest Kierownik WTZ Antoni Obrzut tel (0-18) 445 00 49 oraz prac. U.G. Grybów Jacek Migacz tel. (0-18) 445 00 29 w siedzibie Zamawiaj±cego – pokój nr 16 codziennie z wyj±tkiem sobót, w godzinach od 8.00 do 14.00.
Specyfikacja w cenie 5 zł. do odbioru w siedzibie Urzędu Gminy Grybów, pok. nr 16.

Wymagany termin realizacji zamówienia publicznego : 30 kwiecień 2004 rok.

Nie wymagane jest wpłacenie (wniesienie) wadium .

Kryteria wyboru ofert :
Cena – 100 pkt. (najniższa cena maksymalna ilo¶ć punktów, pozostałe ceny proporcjonalnie w stosunku do oferty najtańszej).

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiaj±cego : Urz±d Gminy Grybów,
ul. Jakubowskiego 33 , pok. nr 10 (kancelaria) do dnia 31 marca 2004 r, do godziny 9.45.

Termin zwi±zania ofert± : 30 dni od daty złożenia ofert.

Otwarcie ofert w obecno¶ci Oferentów, którzy zechc± przybyć nast±pi w siedzibie Zamawia-
j±cego, pok. nr 3 (sala posiedzeń) w dniu 31 marca 2004 roku o godzinie 10.00.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uczestniczyć mog± Oferenci spełniaj±cy wymogi :
-okre¶lone w art.22, ust.1 - prawa zamówień publicznych,
-nie podlegaj± wykluczeniu zgodnie z dyspozycjami art.24, ust 1 i 2 – prawa zamówień publicznych,
-uproszczonej specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego.
Data publikacji: 2004-03-16
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl