Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Wykonanie instalacji C.O. i wod-kan.Powrót

Znak: 651/4/04
Wójt Gminy Ochotnica Dolna
ogłasza przetarg nieograniczony
na zadania pn. „wykonanie instalacji wod.- kan. i C.O. w budynku Szkoły Podstawowej w Ochotnicy Dolnej – Centrum”


1) nazwa (firmę) i adres zamawiającego;
* Wójt Gminy Ochotnica Dolna 34-452 Ochotnica Dolna os. Dłubacze 160
2) określenie trybu zamówienia;
* przetarg nieograniczony
3) określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także jej cenę, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne;
* Specyfikacja jest dostępna w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej p. 10 (bądź w inny przewidziany ustawowo sposób) w cenie 30 zł.
4) opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych;
* Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kanalizacji wod.-kan. i C.O. w budynku Szkoły Podstawowej w Ochotnicy Dolnej – Centrum wg pozwolenia na budowę i przedmiaru robót dołączonego do siwzp.
* Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
5) informację o możliwości złożenia oferty wariantowej;
* Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
6) termin wykonania zamówienia;
* Pożądany termin wykonania robót: kwiecień – 30.06.2004 r.
7) opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;
* W postępowaniu mogą brać udział Oferenci spełniający wymogi SIWZP oraz spełniający warunki § 22.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177)
8) informację na temat wadium;
* Z uwagi na szacunkowy koszt zadania poniżej 60 tys Euro, wadium nie będzie wymagane
9) kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
* cena – 90%
* warunki płatności – 5%
* warunki gwarancji – 5%
10) miejsce i termin składania ofert;
* Oferty należy składać do dnia 30 marca 2004 r. do godziny 900 w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej p. 17
* Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 marca 2004 r. w p. 19 (sala obrad) Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej
11) termin związania ofertą.
* Z uwagi na szacunkowy koszt zadania poniżej 60 tys Euro termin związania ofertą ustala się na 30 dni.

Dodatkowe informacje uzyskać można u:
p. Krzysztofa Ligęza Urząd Gminy w Ochotnicy Dolnej p. 10, tel. 18/ 2624616 w.


Data publikacji: 2004-03-12
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl