Portal Środa - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jesteś , możesz być tylko sobą". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY LASKOWAPowrót

Specyfikacja
istotnych warunków zamówienia publicznego na wybór banku prowadzącego obsługę bankową Gminy Laskowa.1. Zamawiającym jest: Gmina: Laskowa
Powiat: Limanowa
Województwo: małopolskie

2. Przedmiot zamówienia:

a) przedmiotem umowy jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Laskowa obejmującej:
- prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych,
- realizacja poleceń przelewów,
- przyjmowanie wpłat gotówkowych,
- dokonywanie wypłat gotówkowych.
b) w ramach umowy Oferent winien zapewnić:
- uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym,
- oprocentowanie środków na rachunkach bankowych, oparte na stawce WIBID dla 1-miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, wyliczonej jako średnia z ostatniego miesiąca poprzedzającego okres obrachunku (WIBID 1 M-m)
- oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym oparte na stawce WIBOR dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, wyliczonej jako średnia z ostatniego miesiąca poprzedzającego okres obrachunku,
- przyjmowanie środków na lokaty: półroczne, 3 miesięczne, 1 miesięczne,
- możliwość realizacji dyspozycji z wpływów bieżących,
- sporządzanie wyciągów bankowych w każdym kolejnym dniu roboczym, w którym były dokonane operacje na rachunku,
- zgodność zawartej umowy z nin. specyfikacją, złożoną ofertą i prawem bankowym.

3. Termin realizacji zamówienia:
Trzy lata od zawarcia umowy.

4. Warunki wymagane od Oferentów:

O zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi,
b) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac i czynności, jeżeli ustawy wymagają takich uprawnień,
c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników o odpowiednich kwalifikacjach do wykonania zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 19 ust.1 ustawy o zamówieniach publicznych.
5. Dokumenty wymagane od Oferentów:

Oferent przedstawi następujące dokumenty:
a) wypełniony formularz ofertowy – załącznik Nr 1,
b) wypełniony formularz „Cena oferty” – załącznik Nr 2,
c) projekt umowy sporządzony przez Oferenta zgodnie z wymogami niniejszej specyfikacji,
d) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art.22.ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych – załącznik Nr 3,
e) poświadczony za zgodność z oryginałem wypis z rejestru handlowego lub innego rejestru sądowego (w części dot. wyszczególnienia osób upoważnionych do składania w imieniu Banku oświadczeń woli/ bądź oryginał „wypisu”.

6. Opis sposobu przygotowania oferty:

a) oferta ma być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności,
b) oferta ma być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta,
c) ofertę należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do specyfikacji.

7. Wartość zamówienia i sposób określenia ceny oferty:

Wartość zamówienia w okresie 3 lat wynosi 40.000 złotych.
Sposób obliczenia ceny ofert został określony na formularzu stanowiącym załącznik Nr 2.

Założenia do obliczenia ceny oferty:

1) Gmina posiada jeden rachunek bieżący i 12 rachunków pomocniczych,
2) średnia wartość wpłat gotówkowych na rachunki prowadzone przez Oddział Banku wynosi 54.500 zł. miesięcznie,
3) średnia wartość wypłat gotówkowych z rachunków prowadzonych przez Oddział Banku wynosi 248.500 zł. miesięcznie,
4) średnia liczba przelewów międzybankowych SYBIR wynosi 300 miesięcznie,
5) telefoniczne informowanie o stanie salda - 3 razy w miesiącu,
6) maksymalny limit kredytu w rachunku bieżącym będzie wynosił 300.000 złotych,
7) opłata za automatyczne inwestowanie środków – opłata miesięczna,
8) średnia liczba przelewów międzybankowych ELIKSIR wynosi 90 miesięcznie.


UWAGI:

a) ilekroć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest mowa o:
„prowizji” – należy przez to rozumieć wynagrodzenie płatne procentowo od kwoty
wartości,
„opłacie” – należy przez to rozumieć wynagrodzenie płatne kwotowo od kwoty czynności,
b) cenę oferty należy ustalić przy założeniu, że:
- Bank nie pobiera opłat z tytułu wpłaty (wypłaty) gotówkowej, pobiera natomiast prowizję od wartości wpłaty (wypłaty) gotówkowej,
- Bank nie pobiera prowizji od wartości przelewu, pobiera natomiast opłatę od przelewu (niezależnie od wartości),
c) niedopuszczalne jest podawanie prowizji i opłat wariantowo,
d) Oferent nie będzie pobierał:
- z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia Bank nie będzie pobierał prowizji i opłat innych, niż wymienione w załączniku Nr 2,
- prowizji i opłat od przelewów wewnątrzbankowych,
e) ustalone prowizje i opłaty wyszczególnione w załączniku Nr 2 „cena oferty”, nie będą ulegać zmianie w trakcie trwania umowy,
f) z tytułu wykonywania przez Bank innych czynności niż w załączniku Nr 2, Bank może pobierać opłaty zgodnie z obowiązującą w Banku „Tabelą prowizji i opłat”, która stanowić będzie załącznik do umowy.


8. Kryteria oceny i wyboru ofert:

Przy ocenie i wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

1) cena oferty 25 %
2) oprocentowanie rachunków bankowych jako procent stawki
WIBID wyliczony jako średnia z m-ca września br. (WIBID 1 M-m) 5 %
3) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym jako procent stawki
WIBOR wyliczonej jako średnia z m-ca września br. (WIBOR 1M+m) 10 %
4) oprocentowanie środków umieszczanych na lokatach: półrocznych,
3 -miesięcznych, 1-miesięcznych, – łącznie 5 %
5) posiadanie placówki Banku, oddziału w miejscowości siedziby
Urzędu Gminy: 20 %
6) ustalone przez Bank warunki dotyczące usług bankowych ogółem 35 %

Ocena ustalonych przez Bank warunków dotyczących usług bankowych określonych w ofercie i projekcie umowy, przyznawana będzie w skali 0-100 punktów (łączna waga kryterium wyboru oferty wynosi 35 %)
w tym za:

a) czasokres realizacji przelewów międzybankowych złożonych o godz.1300 25 pkt.
b) warunki realizacji płatności z wpływów bieżących (prowizja od kwoty
wypłaty przelewu i inne warunki) 25 pkt.
c) warunki udzielenia kredytu w rachunku bieżącym (procedura, zabezpieczenie,
marża od niewykorzystanego kredytu) 25 pkt.
d) okres kapitalizacji odsetek (m-c, kwartał, rok): 5 pkt.
e) opłata za lokaty terminowe (wysokość opłaty zł. lub %) 5 pkt.
f) minimalna kwota środków przyjmowana na lokaty terminowe 5 pkt.
g) inne zaproponowane przez Bank usługi bankowe
(np.: automatyczne inwestowanie środków, lokaty długoterminowe,
warunki usługi HOME BANKING i inne usługi) 10 pkt.


9. Sposób oceny oferty:

Sposób oceny ofert został określony w załączniku Nr 4.

10. Sposób udzielania wyjaśnień:

Osobą uprawnioną do udzielania wyjaśnień i kontaktu z oferentami jest:
Krystyna Górka
tel. 018 333-30-76 wewn. 44


11. Sposób składania ofert:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu Gminy pokój nr 3 (sekretariat) do dnia 22.03.2004 r. do godz. 1400
Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzonej nazwą zamówienia „Obsługa bankowa Gminy Laskowa” oraz pieczęcią firmową Oferenta wraz z adresem i nr telefonu, aby można ją odesłać w przypadku złożenia jej po terminie. Ofert złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.


12. Termin otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy w Laskowej, pokój nr 17 (sala konferencyjna) w dniu 22.03.2004r. o godz. 1500


13. Okres związany ofertą:

Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 45 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


14. Odrzucenie oferty:

Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

a) jest sprzeczna z ustawą o zamówieniach publicznych lub SIWZ,
b) Oferent nie złożył wymaganych oświadczeń,
c) jej złożenie powoduje czyn nieuczciwej konkurencji.


15. Protesty i odwołania:

Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą 30.000 EURO stosownie do art. 15 ust.1 ustawy o zamówieniach publicznych, nie stosuje się przepisów ustawy o zamówieniach publicznych dotyczących protestów i odwołań.

Data publikacji: 2004-03-11
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl