Portal Wtorek - 21 marca 2023 Benedykta, Lubomiry, Lubomira     "Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go." - Seneka
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Budowa sali gimnastycznej we Florynce - stan wykończeniowy.Powrót

Przetarg nieograniczony powyżej 30.000 EURO
na budowę sali gimnastycznej we Florynce - stan wykończeniowy.

Specyfikacja w cenie 100 zł. do odbioru w siedzibie Urzędu Gminy Grybów, pok.16,
ul. Jakubowskiego 33, codziennie z wyj±tkiem sobót w godz. od 8.00 do 14.00.
Składanie ofert do dnia: 19 marca 2004 r. do godz. 9.45 w siedzibie Urzędu Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, kancelaria - pok. nr 10.
Otwarcie ofert nast±pi w dniu: 19 marca 2004 r. o godz. 10.00. w siedzibie Urzędu Gminy w Grybowie, ul. Jakubowskiego 33, sala posiedzeń - pok. nr 3.
Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30 listopada 2004 r.
Zamawiaj±cy nie dopuszcza składania ofert czę¶ciowych.
Zamawiaj±cy nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Wadium – 4.000 zł.
Kryteria oceny ofert : Cena (brutto) - 100%, (najniższa cena maksymalna ilo¶ć punktów, pozostałe ceny proporcjonalnie w stosunku do oferty najtańszej).
Zamawiaj±cy będzie stosował preferencje krajowe zgodnie z Ustaw± o Zam. Publ.
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Oferentami s±: Ryszard Niepsuj, Eugeniusz Michalik i Jacek Migacz, pok. nr 16 - tel. 0-18 / 445 00 29, codziennie z wyj±tkiem sobót w godz. 8.00 - 15.00.
W przetargu mog± uczestniczyć Oferenci spełniaj±cy wymogi okre¶lone w art.19
oraz art. 22, ust.2 Ustawy o Zamówieniach Publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.Data publikacji: 2004-03-02
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl