Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
wykonanie ocieplenia oraz tynków zewnętrznychPowrót

Wójt Gminy Ochotnica Dolna
ogłasza
Przetarg nieograniczony
Na wykonanie ocieplenia oraz tynków zewnętrznych
budynku Szkoły Podstawowej (sala gimnastyczna)
w Tylmanowej - Zawodzie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do odebrania w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej p. 10 w cenie 30 zł.
Miejsce składania ofert - sekretariat Urzędu Gminy pok. nr 17
Termin składania ofert upływa z dniem 2 marca 2004 r. o godzinie 850
Otwarcie ofert nast±pi na sali obrad Urzędu Gminy Ochotnica Dolna pok. nr 19 dnia 2 marca 2003 r. o godzinie 900

Poż±dany termin wykonania robót: marzec - 30 czerwiec 2004 r.
W ofercie należy podać cenę netto + należny podatek VAT = cena brutto


Oferty należy złożyć w zalakowanych kopertach z napisem "Przetarg nieograniczony –ocieplenie oraz tynki zewnętrzne budynku Szkoły Podstawowej (sala gimnastyczna) w Tylmanowej - Zawodzie”

Ze względu na warto¶ć zamówienia poniżej 30 tys. EURO wadium nie będzie wymagane oraz nie będ± uwzględniane protesty i odwołania.
Postępowanie prowadzone będzie z udziałem preferencji krajowych.
Zamawiaj±cy nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Kryteria wyboru oferenta:
60%-cena, 30%- ocena techniczna (do¶wiadczenie, wykaz kadry i sprzętu, gwarancja) 10% - warunki płatno¶ci.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mog± brać udział Oferenci spełniaj±cy wymogi okre¶lone w art. 19 oraz art. 22, ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego. Zamawiaj±cy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna - pokój nr 10 codziennie w godzinach od 8.00 do 16.00 lub pod numerem telefonu 26-24-616 w. 32.


Data publikacji: 2004-02-23
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl