Portal Piatek - 30 lipca 2021 Julity, Ludmiły, Zdobysława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomo¶ci w Sosnowej nr 19Powrót

Kamieniec Z±bkowicki,. 16-02 - 2003 r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Wójt Gminy Kamieniec Z±bkowicki ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomo¶ci zabudowanej położonej w Sosnowej 19 w granicach działki nr 101/7 o pow. 0,0959 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr Kw- 58 893.

Przeznaczenie w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamieniec Z±bkowicki : teren przeznaczony na cele mieszkaniowo -usługowe”

Cena wywoławcza nieruchomo¶ci wynosi – 11.345 zł (słownie: jedena¶cie tysięcy trzysta czterdzie¶ci pięć złotych) w tym za budynki - 9.325,50 zł , za grunt- 2.019,50 zł.
Minimalne post±pienie – 120 zł
Wpłata wadium – 1.140 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 4 marca 2004 r. o godz. 10°° w siedzibie
Urzędu Gminy w Kamieńcu Z±bkowickim ul. Z±bkowicka 26, pokój nr 13

Warunkiem przyst±pienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce )
w wysoko¶ci 1.140 zł (słownie: jeden tysi±c sto czterdzie¶ci złotych), płatne na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Z±bkowickim : BS Z±bkowice ¦l. O/Kamieniec 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002 nie póĽniej niż do dnia 1 marca 2004 r.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zaliczy się na poczet ceny nabycia nieruchomo¶ci , za¶ pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po jego zakończeniu , jednak nie póĽniej niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
Wadium przepada na rzecz gminy , jeżeli osoba ustalona jako nabywca uchyli się od zawarcia umowy kupna nieruchomo¶ci .
Nabywca ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego i opłat s±dowych.
Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kamieńcu Z±bkowickim ul. Z±bkowicka 26, pokój nr 11, tel. 074/8162- 016 lub 074/8162-029.Wójt Gminy Zdzisław FleszarData publikacji: 2004-02-20
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl