Portal ¦roda - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jeste¶ , możesz być tylko sob±". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
dostawa oleju opałowegoPowrót


Wójt Gminy Ochotnica Dolna
ogłasza
przetarg nieograniczony
na dostawę oleju opałowego na potrzeby
Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej oraz szkół i WOK z terenu gminy Ochotnica Dolna

Miejsce składania ofert - sekretariat Urzędu Gminy pok. nr 17
Termin składania ofert upływa z dniem 20 luty 2004 r. o godzinie 8,45
Otwarcie ofert nast±pi na sali obrad Urzędu Gminy Ochotnica Dolna pok. nr 19 dnia 20 lutego 2004 r. o godzinie 9,00

Termin dostaw: rok 2004 r.

W ofercie należy podać cenę w rozbiciu na netto i brutto za 1 litr oleju opałowego dostarczonego na miejsce tankowania.

W postępowaniu mog± brać udział dostawcy posiadaj±cy stosowny sprzęt (z licznikami) oraz atesty i ¶wiadectwa jako¶ci na dostarczny olej opałowy.

Ze względu na warto¶ć zamówienia poniżej 30 tys. EURO wadium nie będzie wymagane oraz nie będ± uwzględniane protesty i odwołania.
Postępowanie prowadzone będzie z udziałem preferencji krajowych.
Zamawiaj±cy nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Kryteria wyboru oferenta:
100 %-cena,

Do oferty cenowej należy doł±czyć
1) Atesty i certyfikaty zapewniaj±ce jako¶ć dostarczanego paliwa
2) O¶wiadczenie w my¶l art. 19 oraz art. 22, ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mog± brać udział Oferenci posiadaj±cy odpowiedni sprzęt (liczniki i odpowiednie pojemno¶ci cystern) pozwalaj±cy na dostawę oleju na terenie gminy oraz spełniaj±cy wymogi okre¶lone w art. 19 oraz art. 22, ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego. Zamawiaj±cy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna - pokój nr 10 codziennie w godzinach od 8.00 do 16.00 lub pod numerem telefonu 26-24-616 w. 32.


Data publikacji: 2004-02-12
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl