Portal Sobota - 15 maja 2021 Dionizego, Nadziei, Zofii      "Właściwością człowieka jest błądzić, głupiego - trwać w błędzie." Cyceron
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Prowadzenie bieżącej obsługi bankowej budżetu Gminy RopaPowrót

1. Pełna nazwa zamawiającego :
Gmina Ropa 38-312 Ropa 733 woj. małopolskie
tel./fax. (0-18) 353-40-14 , 353-40-17

2. Ogłasza przetarg nieograniczony na: „PROWADZENIE BIEŻĄCEJ OBSŁUGI BANKOWEJ BUDŻETU GMINY ROPA”

3. Wymagany termin realizacji zamówienia: 01.04.2004r. do 31.12.2006r.

4. Przed przystąpieniem do przetargu oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości
1.000 zł w formie określonej w specyfikacji, w terminie do 26.02.2004r. do godz. 1000.
Miejsce wniesienia wadium: Kasa Urzędu Gminy w Ropie, pok. nr 4.

5. Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

6. Formularz /w cenie 30 zł/ zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście lub za zaliczeniem pocztowym w Urzędzie Gminy Ropa, 38 – 312 Ropa, Ropa 733, pokój nr 7, w godz. 720 - 1520.

7. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w : Sekretariacie Urzędu Gminy Ropa - pokój nr 1 . Koperta powinna być oznaczona :
GMINA ROPA
38-312 ROPA 733
„OFERTA NA PROWADZENIE BIEŻĄCEJ OBSŁUGI BANKOWEJ BUDŻETU GMINY ROPA”
PRZETARG NIEOGRANICZONY
NIE OTWIERAC PRZED DNIEM 26.02.2004r., GODZ. 10.15

Termin składania ofert upływa dnia 26.02.2004r.
o godz. 10 00 .

8. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego pok. nr 15 /parter/ w dniu 26.02.2004r.o godz. 10.15 .

9. Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych .
/zgodnie z art. 18 ustawy o zamówieniach publicznych oraz Rozp. Rady Min. z dn. 28.12.1994r. - Dz. U. Nr 140, poz. 776/.

10. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest mgr Ewa Data - pok. nr 7.

11. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełnią warunki określone
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

12. Kryteria wyboru oferenta:
· Cena (koszt) – 60%
· Opłacalność ekonomiczna – 40% (szczegółowy opis kryterium zawiera SIWZ)


Data publikacji: 2004-02-11
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl