Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Prowadzenie bież±cej obsługi bankowej budżetu Gminy RopaPowrót

1. Pełna nazwa zamawiaj±cego :
Gmina Ropa 38-312 Ropa 733 woj. małopolskie
tel./fax. (0-18) 353-40-14 , 353-40-17

2. Ogłasza przetarg nieograniczony na: „PROWADZENIE BIEŻˇCEJ OBSŁUGI BANKOWEJ BUDŻETU GMINY ROPA”

3. Wymagany termin realizacji zamówienia: 01.04.2004r. do 31.12.2006r.

4. Przed przyst±pieniem do przetargu oferent zobowi±zany jest do wniesienia wadium w wysoko¶ci
1.000 zł w formie okre¶lonej w specyfikacji, w terminie do 26.02.2004r. do godz. 1000.
Miejsce wniesienia wadium: Kasa Urzędu Gminy w Ropie, pok. nr 4.

5. Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępn± kwalifikacj±.

6. Formularz /w cenie 30 zł/ zawieraj±cy specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobi¶cie lub za zaliczeniem pocztowym w Urzędzie Gminy Ropa, 38 – 312 Ropa, Ropa 733, pokój nr 7, w godz. 720 - 1520.

7. Zamknięt± kopertę zawieraj±c± ofertę należy złożyć w : Sekretariacie Urzędu Gminy Ropa - pokój nr 1 . Koperta powinna być oznaczona :
GMINA ROPA
38-312 ROPA 733
„OFERTA NA PROWADZENIE BIEŻˇCEJ OBSŁUGI BANKOWEJ BUDŻETU GMINY ROPA”
PRZETARG NIEOGRANICZONY
NIE OTWIERAC PRZED DNIEM 26.02.2004r., GODZ. 10.15

Termin składania ofert upływa dnia 26.02.2004r.
o godz. 10 00 .

8. Otwarcie ofert nast±pi w siedzibie Zamawiaj±cego pok. nr 15 /parter/ w dniu 26.02.2004r.o godz. 10.15 .

9. Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych .
/zgodnie z art. 18 ustawy o zamówieniach publicznych oraz Rozp. Rady Min. z dn. 28.12.1994r. - Dz. U. Nr 140, poz. 776/.

10. Osob± uprawnion± do kontaktu z oferentami jest mgr Ewa Data - pok. nr 7.

11. W przetargu mog± wzi±ć udział wykonawcy, którzy spełni± warunki okre¶lone
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

12. Kryteria wyboru oferenta:
· Cena (koszt) – 60%
· Opłacalno¶ć ekonomiczna – 40% (szczegółowy opis kryterium zawiera SIWZ)


Data publikacji: 2004-02-11
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl