Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Wykonanie instalacji C.O. i wod-kan.oraz kolektorówPowrót

Wójt Gminy Ochotnica Dolna
ogłasza
Przetarg nieograniczony
Na wykonanie instalacji wod.-kan. i C.O oraz kolektorów słonecznych
w budynku Szkoły Podstawowej w Tylmanowej - Zawodzie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do odebrania w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej p. 10 w cenie 30 zł.
Miejsce składania ofert - sekretariat Urzędu Gminy pok. nr 17
Termin składania ofert upływa z dniem 12 lutego 2004 r. o godzinie 850
Otwarcie ofert nastąpi na sali obrad Urzędu Gminy Ochotnica Dolna pok. nr 19 dnia 12 lutego 2003 r. o godzinie 900

Pożądany termin wykonania robót: 1 marzec - 30 czerwiec 2004 r.
W ofercie należy podać cenę netto + należny podatek VAT = cena brutto


Oferty należy złożyć w zalakowanych kopertach z napisem "Przetarg nieograniczony – wykonanie instalacji w Szkole Podstawowej w Tylmanowej - Zawodzie”

Ze względu na wartość zamówienia poniżej 30 tys. EURO wadium nie będzie wymagane oraz nie będą uwzględniane protesty i odwołania.
Postępowanie prowadzone będzie z udziałem preferencji krajowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Kryteria wyboru oferenta:
60%-cena, 30%- ocena techniczna (doświadczenie, wykaz kadry i sprzętu, gwarancja) 10% - warunki płatności.

Do oferty cenowej należy dołączyć
1) Doświadczenie w zakresie wykonawstwa robót.
2) Wykaz kadry i sprzętu
3) Oświadczenie w myśl art. 19 oraz art. 22, ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych
4) Udzielenie gwarancji na wykonane roboty na okres 36 miesięcy.
5) Oświadczenie o warunkach płatności

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą brać udział Oferenci spełniający wymogi określone w art. 19 oraz art. 22, ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna - pokój nr 10 codziennie w godzinach od 8.00 do 16.00 lub pod numerem telefonu 26-24-616 w. 32.


Data publikacji: 2004-02-04
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl