Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
obsługa geodezyjna UG Ochotnica DolnaPowrót

Wójt Gminy Ochotnica Dolna
ogłasza przetarg nieograniczony" na

„obsługę geodezyjn± Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej w roku 2004”
Termin realizacji zamówienia publicznego : rok 2004.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie zostało poprzedzone wstępn± kwalifikacj±. Zamawiaj±cy nie wymaga wpłacenia (wniesienia) wadium.
Osob± uprawnion± do kontaktu z Oferentami jest Krzysztof Ligęza - Urz±d Gminy Ochotnica Dolna nr b. 160 - pokój nr 10 (I piętro), codziennie z wyj±tkiem sobót w godzinach od 8.00 do 15.00, telefon/fax (0-18) 262-46-16. Odpłatno¶ć za uproszczon± specyfikację istotnych warunków zamówienia - nie będzie pobierana, z uwagi na znikome koszty jej przygotowania.
Oferty należy składać na zał±czonym w specyfikacji druku oferty w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna nr b. 160, pokój nr 17 (II piętro) do dnia 11 lutego 2004 roku, do godziny 8.45. Koperta musi być oznaczona napisem „Oferta - przetarg nieograniczony – obsługa geodezyjna Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej”
Zgodnie z rozstrzygnięciami ustawowymi postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem preferencji krajowych.
Kryteria wyboru ofert:
- cena 100 punktów,
Otwarcie ofert w obecno¶ci Oferentów, którzy zechc± przybyć nast±pi w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna nr b. 160 - sala narad (II piętro), w dniu 11 lutego 2004 roku o godzinie 9.00.
Z uwagi na szacunkow± warto¶ć zamówienia publicznego poniżej 30.000 EURO Oferentom uczestnicz±cym w postępowaniu nie przysługuje prawo do składania protestów i odwołań.
W przetargu mog± uczestniczyć tylko Oferenci posiadaj±cy co najmniej 2 letnie do¶wiadczenie w wykonywaniu usług geodezyjnych oraz spełniaj±cy wymogi okre¶lone w art. 19, ust. l oraz art.22, ust-2 ustawy o zamówieniach publicznych. Oferty nie spełniaj±ce tych wymagań zostan± odrzucone.


Data publikacji: 2004-02-02
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl