Portal Poniedziałek - 20 marca 2023 Joachima, Kiry, Maurycego     "Co skraca mi czas - Działanie! Co wydłuża go niemiłosiernie ? - Bezczynno¶ć!" - Johann Wolfgang Goethe
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Zimowe utrzymanie dróg w PodobiniePowrót

IOGK-341/4/2004


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej warto¶ci poniżej 30.000 EURO

1. Gmina NiedĽwiedĽ , 34-735 NiedĽwiedĽ 233 pow. limanowski, tel/fax (018) 3317002, e-mail: gmina@niedzwiedz.iap.pl ogłasza przetarg nieograniczony na usługi zwi±zane z kompleksowym zimowym utrzymaniem dróg gminnych, rozumianych jako od¶nieżanie, usuwanie błota po¶niegowego, posypywanie nawierzchni, likwidowanie ¶lisko¶ci nawierzchni, likwidacja zasp ¶nieżnych w Podobinie.
Kategoria wg. polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 90.00.3

2. Wymagany termin realizacji zamówienia: styczeń 2004 r. do grudzień 2005r.

3. W przetargu mog± wzi±ć udział oferenci spełniaj±cy warunki zawarte w art. 19 ust 1 , art. 22 ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych, którzy spełni± warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych.

5. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w NiedĽwiedziu pokój nr 16 codziennie w godz. 8,00-15,00.

6. Osob± uprawnion± do kontaktu z Oferentami jest - Pan Andrzej Adamczyk, Urz±d Gminy NiedĽwiedĽ, pokój Nr 16, codziennie z wyj±tkiem sobót w godz.od 8.00 - 15.00, telefon (018) 331-70-02, wew. 315.

7. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy NiedĽwiedĽ, 34-735 NiedĽwiedĽ 233, I piętro, sekretariat - pokój nr 9, do dnia 20.01.2004 r. do godz. 9,00 w zamkniętych i opieczętowanych piecz±tk± Firmy kopertach z napisem: - Oferta na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych w Podobinie.

8. Komisyjne otwarcie ofert w obecno¶ci Oferentów, którzy zechc± przybyć nast±pi w sali narad Urzędu Gminy w NiedĽwiedziu /Dom Kultury-parter/ dnia 20.01.2004 r. o godz. 9,10.

9. Przy wyborze oferty Zamawiaj±cy będzie się kierował kryterium :
cena (koszt) - 100%.


Data publikacji: 2004-01-12

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 544 PLN
Cena najdrozszej: 588,50 PLN


Usługi Transportowe, skup i Sprzedaż mat. budowlanych drewna, opału, tarcicy, handel okrężny Józef Poatczek z siedzib± Podobin 25, 34-735 NiedĽwiedĽ, powiat limanowski, województwo małopolskie, tel (018) 33 17 826.
Cena wybranej oferty wynosi 544 zł za 1 kilometr zimowego utrzymania drogi miesięcznie.


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl