Portal Poniedziałek - 5 grudnia 2022 Kryspiny, Norberta, Sabiny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych i osiedlowychPowrót

IOGK-341/1/2004


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej warto¶ci poniżej 30.000 EURO

1. Gmina NiedĽwiedĽ , 34-735 NiedĽwiedĽ 233 pow. limanowski, tel/fax (018) 3317002, e-mail: gmina@niedzwiedz.iap.pl ogłasza przetarg nieograniczony na usługi zwi±zane z kompleksowym zimowym utrzymaniem dróg gminnychi osiedlowych, rozumianych jako od¶nieżanie, usuwanie błota po¶niegowego, posypywanie nawierzchni, likwidowanie ¶lisko¶ci nawierzchni, likwidacja zasp ¶nieżnych podzielonych na cztery rejony Konina, NiedĽwiedĽ, Podobin, Poręba Wielka.
Kategoria wg. PKWiU 90.00.3

2. Wymagany termin realizacji zamówienia: styczeń 2004 r. do grudzień 2005r.

3. W przetargu mog± wzi±ć udział oferenci spełniaj±cy warunki zawarte w art. 19 ust 1 , art. 22 ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych, którzy spełni± warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych.

5. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w NiedĽwiedziu pokój nr 16 codziennie w godz. 8,00-15,00.

6. Osob± uprawnion± do kontaktu z Oferentami jest - Pan Andrzej Adamczyk, Urz±d Gminy NiedĽwiedĽ, pokój Nr 16, codziennie z wyj±tkiem sobót w godz.od 8.00 - 15.00, telefon (018) 331-70-02, wew. 315.

7. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy NiedĽwiedĽ, 34-735 NiedĽwiedĽ 233, I piętro, sekretariat - pokój nr 9, do dnia 12.01.2004 r. do godz. 9,00 w zamkniętych i opieczętowanych piecz±tk± Firmy kopertach z napisem: - Oferta na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych.

8. Komisyjne otwarcie ofert w obecno¶ci Oferentów, którzy zechc± przybyć nast±pi w sali narad Urzędu Gminy w NiedĽwiedziu /Dom Kultury-parter/ dnia 12.01.2004 r. o godz. 9,10.

9. Przy wyborze oferty Zamawiaj±cy będzie się kierował kryterium :
cena (koszt) - 100%.


Data publikacji: 2004-01-02

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 4
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 450 złotych
Cena najdrozszej: 588,50 złotych


Rejon II Poręba Wielka - Firma Przecieranie, Handel Drewnem, Usługi Transportowe z siedzib± Poręba Wielka 436, 34-735 NiedĽwiedĽ, tel.(018) 3317722. Cena wybranej oferty wynosi 450 zł/km zimowego utrzymania dróg miesięcznie w tym podatek VAT w kwocie 29,44 zł.

Rejon II NiedĽwiedĽ i Rejon IV Konina - Firma Usługi Zmechanizowane z siedzib± Konina 16, 34-735 NiedĽwiedĽ, tel.(019) 3317375. Cena wybranej oferty wynosi 525 zł/km zimowego utrzymania dróg miesięcznie w tym podatek VAT w kwocie 34,35 zł.
Dla rejonu I Podobin wpłynęła tylko 1 oferta w zwiazku z tym procedura przetargowa na ten rejon zostanie ponownie przeprowadzona.


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl