Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Oczyszczanie miejsc publicznych na terenie gminy BojszowPowrót

Bojszowy 29.12.2003r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Bojszowy, ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy tel./fax (0-32) 218-91-366, 218-90-71 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 30.000 Euro na oczyszczanie miejsc publicznych na terenie gminy Bojszowy.


1. Zamówienie obejmuje:
- całoroczne oczyszczanie miejsc publicznych znajdujących się na terenie gminy Bojszowy:
* przystanki i zieleńce,
* mini park “Zandgruba”, “Park Dworski”,
* place zabaw,
* chodniki i zatoki autobusowe.

2. Termin realizacji zamówienia:
od 01.02.2004r. do 31.01.2005r.

3. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą się ubiegać osoby fizyczne i prawne, które:
- złożą oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych.

4. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

5. O wyborze oferty decyduje w 100% cena brutto za miesięczną pracę wraz ze sprzętem.

6. Oferta winna zawierać:
- stawkę ryczałtową brutto za 1 miesiąc wykonywanej pracy (załącznik nr 1),
- deklarację przyjęcia warunków załączonych we wzorze umowy (załącznik nr 2),
- oświadczenie zgodne z art. 22, ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych (załącznik nr 3),
- wykaz posiadanego sprzętu przewidzianego do realizacji umowy (załącznik nr 4).

7. Oferta nie może zawierać dodatkowych bonusów, upustów itp., które winny być uwzględnione w oferowanej cenie brutto.

8. Uprawniona osoba do kontaktów z oferentami:
Wojciech Boruciński – tel. 218-93-66 od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 – 12.00

9. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin składania ofert upływa z dniem 20 stycznia 2004r. o godz. 14.00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 20 stycznia 2004r. o. godz. 14.15 w siedzibie zamawiającego.


Wszystkie druki niezbędne do zożenia oferty dostępne są w URZĘDZIE GMINY BOJSZOWY
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl