Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg dwustopniowy na wykonanie prac geologicznych, geodezyjnych oraz zaprojektowanie i budowa oczyszczalni ¶cieków wraz z przepompowniami, kanalizacj±,stacj± uzdatniania wody, wodoci±giem dla całej Gminy RopaPowrót

OGŁOSZENIE O PRZETARGU DWUSTOPNIOWYM

o szacunkowej warto¶ci powyżej 30 000 euro

Urz±d Gminy Ropa, 38-312 Ropa 733, woj. małopolskie, pow. gorlicki, tel. 018 3534014, fax 018 3534017, www.ropa.iap.pl, e-mail: inwestycje@ropa.iap.pl, ogłasza przetarg dwustopniowy na wykonanie prac geologicznych, geodezyjnych oraz zaprojektowanie i budowa oczyszczalni ¶cieków wraz z przepompowniami, kanalizacj±, stacj± uzdatniania wody, wodoci±giem dla całej Gminy Ropa.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany) - 2006.12.31.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) - 60%

samofinansowanie - 40%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 20 zł) można odebrać w siedzibie zamawiaj±cego, lok.: 11, lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniony do kontaktów z oferentami - Roman Gruca, e-mail: inwestycje@ropa.iap.pl, tel. 018 3534014, lok. 11, w godz. 7:20-15:20.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiaj±cego.

Termin składania ofert upływa dnia 22.12.2003 o godzinie 10:00.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.Data publikacji: 2003-12-15

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 4
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: nie dotyczy
Cena najdrozszej: nie dotyczy


Przetarg unieważniono z powodu tego, iż wyst±piła istotna zmiana okoliczno¶ci powoduj±ca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcze¶niej przewidzieć. ( art. 27b, ust 1, pkt 3 ustawy o zamówieniach publicznych )


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl