Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Wywóz odpadów ogólno komunalnych z terenu Gminy NiedĽwiedĽPowrót

Nr ZPUG/27/2003


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej warto¶ci poniżej 30.000 EURO

1. Gmina NiedĽwiedĽ , 34-735 NiedĽwiedĽ 233 pow. limanowski, tel/fax (018) 3317002, e-mail gmina@niedzwiedz.iap.pl ogłasza przetarg nieograniczony na wywóz odpadów ogólno komunalnych z terenu Gminy NiedĽwiedĽ w ilo¶ci 1920 m3 rocznie (160 m3 ryczałtowo miesięcznie) gromadzonych w kontenerach KP-7
Kategoria wg. polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 90.00.2

2. Termin realizacji zamówienia: styczeń 2004 r. do 31 grudnia 2006 r.

3. W przetargu mog± wzi±ć udział oferenci nie podlegaj±cy wykluczeniu na podstawie art. 19 ust 1 , spełniaj±cy warunki zawarte w art. 22 ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych, oraz warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych.

5. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w NiedĽwiedziu pokój nr 6 codziennie w godz. 8,00-15,00.

6. Osob± uprawnion± do kontaktu z Oferentami jest - Pan Andrzej Adamczyk, Urz±d Gminy NiedĽwiedĽ, pokój Nr 16, codziennie z wyj±tkiem sobót w godz.od 8.00 - 15.00, telefon (018) 331-70-02, wew. 315.

7. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy NiedĽwiedĽ, 34-735 NiedĽwiedĽ 233, I piętro, sekretariat - pokój nr 9, do dnia 22.12.2003 r. do godz. 9,00 w zamkniętych i opieczętowanych piecz±tk± Firmy kopertach z napisem: - Oferta na usługi w zakresie wywózu odpadów ogólno komunalnych .

8. Komisyjne otwarcie ofert w obecno¶ci Oferentów, którzy zechc± przybyć nast±pi w sali narad Urzędu Gminy w NiedĽwiedziu /Dom Kultury-parter/ dnia 22.12.2003 r. o godz. 9,10.

9. Przy wyborze oferty Zamawiaj±cy będzie się kierował kryterium :
cena (koszt) - 100%.


Data publikacji: 2003-12-12

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 3.852,80 złotych miesięcznie
Cena najdrozszej: 6.848,00 złotych miesięcznie


P.U.K. "EMPOL" sp. z o o.
34-451 Tylmanowa, o¶. Rzeka 133
tel.(018) 2625095
Cena wybranej oferty 3.852,80 złotych miesięcznie w tym podatek VAT w kwocie 252,80 złotych.


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl