Portal Poniedziałek - 5 grudnia 2022 Kryspiny, Norberta, Sabiny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
"KONSERWACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO I ZABUDOWA DODATKOWYCH PUNKTÓW ŚWIETLNYCH NA TERENIE GMINY BOJSZOWY W 2004 ROKU." Powrót

O G Ł O S Z E N I E
Wójta Gminy Bojszowy
43 – 220 Bojszowy
tel. 2289366, 2189183, fax 2189071
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O WARTOŚCI PONIŻEJ 30. 000 EURO p.n. :

"KONSERWACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO I ZABUDOWA DODATKOWYCH PUNKTÓW ŚWIETLNYCH NA TERENIE GMINY BOJSZOWY W 2004 ROKU."

( Nr postępowania: RTS- 341 -/7 /2003).
Przedmiotem zamówienia są :

 Najczęściej wykonywane roboty, związane z bieżącym utrzymaniem i punktów oświetlenia ulicznego:

1. Wymiana żarówki , bezpiecznika,
2. Wymiana oprawy,
3. Wymiana klosza lampy,
4. Wymiana bezpiecznika w stacji trafo,
5. Wymiana stycznika w stacji trafo,
6. Wymiana odgromnika,
7. Wymiana zacisków prądowych na linii zasilającej napowietrznej,
8. Regulacja momentu zapalania,
9. Wymiana urządzenia sterującego,
10. Wymiana żarówki reflektora podświetlającego obiekt
11. Wymiana żarówki oświetlenia parkowego,

 Najczęściej wykonywane roboty, związane z konserwacją oświetlenia ulicznego:

1. Prześwietlenie ( wycinka drzew i krzewów ) pod linią zasilającą,
2. Prześwietlenie ( wycinka drzew i krzewów ) lamp oświetlenia ulicznego,
3. Pomalowanie wysięgnika lampy oświetleniowej,
4. Mycie klosza lampy,

 Inne roboty , związane z oświetleniem ulicznym:

1. Naprawa zerwanego przewodu linii zasilającej,
2. Zawieszenie i podłączenie iluminacji świątecznej,
3. Konserwacja słupa i ramienia pulsatora nad przejściem dla pieszych,
4. Montaż nowego punktu świetlnego ( wysięgnik + lampa) na sieci istniejącej,
5. Montaż nowego punktu świetlnego ( wysięgnik + lampa) z doprowadzeniem zasilania,

Prace związane z oświetleniem ulicznym realizowane będą wyłącznie na zlecenia Urzędu Gminy Bojszowy.
Do w/w prac niezbędne jest , posiadanie specjalistycznego sprzętu wraz z samochodowym podnośnikiem hydraulicznym.
Wymagany termin realizacji zamówienia: 05.01.2004r.- 05.01.2005
Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:
Roman Horst - tel.2189366, 2189183 wew. 34,
w godz.9.00-15.00.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 8.
Termin składania ofert upływa dnia 31 .12.2003r. o godz. 9.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.12.2003r. o godz.9.30 w siedzibie zamawiającego, pok.8.
Kryteria wyboru oferty: cena - 100% / każdej czynności w zakresie wykonywanych prac wraz z kosztami związanymi z wyłączeniem energii /
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
- nie są wykluczeni z postępowania na podstawie art. 19,
- spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz w opisie warunków zamówienia,
- zapewnią bezpośrednie wykonanie zadań określonych w szczegółowym opisie warunków zamówienia przez osoby posiadające uprawnienia elektryczne w zakresie eksploatacji i dozoru,
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, wariantowych.
Szczegółowy opis warunków zamówienia można nabyć w Referacie RTS Gminy Bojszowy ul Gaikowa 35 pok. nr 8

Data publikacji: 2003-12-10
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl