Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Wykonanie II etapu muru w os. Paluchy Czeczugi w TylmanowejPowrót

Wójt Gminy Ochotnica Dolna
ogłasza
Przetarg nieograniczony
Na wykonanie II etapu muru oporowego zabezpieczaj±cego
osiedla Paluchy i Czeczugi w Tylmanowej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego do nabycia w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna p. 10 w cenie 50 zł.
Miejsce składania ofert - sekretariat Urzędu Gminy pok. nr 17
Termin składania ofert upływa z dniem 2 grudnia 2003 r. o godzinie 845
Otwarcie ofert nast±pi na sali obrad Urzędu Gminy Ochotnica Dolna pok. nr 19 dnia 2 grudnia 2003 r. o godzinie 900

Poż±dany termin wykonania robót: grudzień 2003 – 30 kwiecień 2004

W ofercie należy podać cenę netto + należny podatek VAT = cena brutto.

Ze względu na warto¶ć zamówienia poniżej 30 tys. EURO wadium nie będzie wymagane oraz nie będ± rozpatrywane protesty i odwołania.

Postępowanie prowadzone będzie z udziałem preferencji krajowych.
Kryteria wyboru oferenta:
60% - cena,
40% - ocena techniczna (do¶wiadczenie, wykaz kadry i sprzętu, współpraca z wykonawc± poprzedniego etapu inwestycji – obecnie realizowanego)

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mog± brać udział Oferenci spełniaj±cy wymogi okre¶lone w art. 19 oraz art. 22, ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego,

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna - pokój nr 10 codziennie w godzinach od 8.00 do 16.00 lub pod numerem telefonu 26-24-616 w. 32.


Data publikacji: 2003-11-24
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl