Portal ¦roda - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jeste¶ , możesz być tylko sob±". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w KoniniePowrót

Nr ZPUG/26/2003


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej warto¶ci poniżej 30.000 EURO

Gmina NiedĽwiedĽ , 34-735 NiedĽwiedĽ 233 pow. limanowski, tel/fax (018) 3317002,
e-mail: gmina@niedzwiedz.iap.pl, www.niedzwiedz.iap.pl ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie inwestycyjne: Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Koninie etap V.
Kategoria wg. polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 45.21.1

2. Wymagany termin realizacji zamówienia: 30 kwietnia 2004 r.

3. W przetargu mog± wzi±ć udział oferenci spełniaj±cy warunki zawarte w art. 19 ust 1 , art. 22 ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych, oraz warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych.

5. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w NiedĽwiedziu pokój nr 16 codziennie w godz. 8,00-15,00.

6. Osob± uprawnion± do kontaktu z Oferentami jest - Pan Andrzej Adamczyk, Urz±d Gminy NiedĽwiedĽ, pokój Nr 16, codziennie z wyj±tkiem sobót w godz.od 8.00 - 15.00, telefon (018) 331-70-02, wew. 315.

7. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy NiedĽwiedĽ, 34-735 NiedĽwiedĽ 233, I piętro, sekretariat - pokój nr 9, do dnia 3.12.2003 r. do godz. 9,00 w zamkniętych i opieczętowanych piecz±tk± Firmy kopertach z napisem: - Oferta-Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Koninie etap V.

8. Komisyjne otwarcie ofert w obecno¶ci Oferentów, którzy zechc± przybyć nast±pi w sali narad Urzędu Gminy w NiedĽwiedziu /Dom Kultury-parter/ dnia 3.12.2004 r. o godz. 9,10.

9. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

10. Przy wyborze oferty Zamawiaj±cy będzie się kierował kryterium :
cena (koszt) - 100%.


Data publikacji: 2003-11-24

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 146.114,16 PLN
Cena najdrozszej: 148.030,37 PLN


FUPH z siedzib± Konina 293, 34-735 NiedĽwiedĽ, woj. małopolskie, tel (018) 3317 319.
Cena wybranej oferty wynosi: 146.114,16 PLN
w tym należny podatek VAT: 9.558,87 PLN


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl