Portal ¦roda - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jeste¶ , możesz być tylko sob±". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Opracowanie dokumentacji projektowej dla wodociagu w miejscowo¶ci Poreba Wielka - II etapPowrót

ZPUG/ 25/2003

Ogłoszenie o przetargu

Gmina NiedĽwiedĽ, 34-735 NiedĽwiedĽ 233 tel. (018) 33 17 002 e-mail gmina@niedzwiedz.iap.pl ogłasza przetarg nieograniczony na usługę opracowanie dokumentacji projektowej dla wodoci±gu w miejscowo¶ci Poręba Wielka –II etap.
Kategoria wg PKWiU 74.20.1

Termin realizacji zamówienia: do 15 grudnia 2003 roku

Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego można uzyskać w Urzędzie Gminy NiedĽwiedĽ z siedzib±: 34-735 NiedĽwiedĽ 233, pokój nr 16. Osob± upoważnion± do kontaktu z oferentami jest Pan Andrzej Adamczyk w siedzibie Zamawiaj±cego pokój Nr 16, codziennie z wyj±tkiem sobót w godzinach 8,00 do 14,00,
telefon (018) 3317002 wew.315, faks (018) 3317002 wew.321.
Z uwagi na znikomy koszt przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego wraz z zał±cznikami – odpłatno¶ć nie będzie pobierana.

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy NiedĽwiedĽ, 34-735 NiedĽwiedĽ, I piętro, sekretariat-pokój nr 9, do dnia 15.10.2003r. do godz. 9,00 w zamkniętych kopertach z napisem:
Oferta – opracowanie dokumentacji projektowej dla wodociagu Poręba Wielka II-etap.

Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych.

Komisyjne otwarcie ofert w obecno¶ci Oferentów, którzy zechc± przybyć nast±pi w sali narad Urzędu Gminy w NiedĽwiedziu /Dom Kultury - parter / w dniu 15.10.2003r. o godzinie 9,10.

W przetargu mog± wzi±ć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19, ust1 spełniaj±cy warunki zawarte w art.22 ust.2.oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
cena 100 %


Data publikacji: 2003-10-07

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 35.988,78 złotych
Cena najdrozszej: 38.430 złotych


Pracownia Projektowa Instalacji Inżynierii Sanitarnej i Ochrony ¦rodowiska z siedzib±: 33-300 Nowy S±cz, ul. Czarnieckiego 5.
Cena wybranej oferty wynosi 35.988,78 Złotych, w tym należny podatek VAT w kwocie 6.489,78 złotych


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl