Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla częsci wsi DobrzykowicePowrót

Czernica, dnia 06.10. 2003r.

L.dz. 341/P-15/2003
WÓJT GMINY CZERNICA
ul. Kolejowa 3 , 55-003 Czernica

ogłasza
przetarg nieograniczony

Wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie północno-wschodniej czę¶ci wsi Dobrzykowice

1. Informacja o warunkach wymaganych od Wykonawców
W przetargu mog± brać udział wykonawcy:
- spełniaj±cy wymogi art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych
2. Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem obowi±zkowych preferencji krajowych
3. Zamawiaj±cy nie dopuszcza możliwo¶ci złożenia oferty wariantowej.
4. Instrukcję dla oferentów można nabyć w siedzibie Zamawiaj±cego w pokoju nr 28
w godz. 9.00-14.00
5. Kryteria oceny ofert – cena 100 %
6. Wymagany termin realizacji: do 30 maja 2004r.
7. Miejsce i termin składania ofert:
Urz±d Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, pokój nr 28 w terminie do dnia 17.10.2003r.
godz. 10.00
8. Miejsce i termin otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiaj±cego pokój nr 19
w dniu 17.10.2003r. o godz. 10.00
9. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Pan Lech Gocoł – w Urzędzie Gminy Czernica, pokój nr 22 w godz. 8.00 – 14.00 lub tel. 318-01-23 / wew. 22 /
Data publikacji: 2003-10-06
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl