Portal Poniedziałek - 20 marca 2023 Joachima, Kiry, Maurycego     "Co skraca mi czas - Działanie! Co wydłuża go niemiłosiernie ? - Bezczynność!" - Johann Wolfgang Goethe
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Zaproszenie Wójta Gminy Grybów do składania ofert i podjęcia rokowań w sprawie sprzedaży 1300 udziałów ZSB "Stolbud Grybów"Powrót

Wójt Gminy Grybów

zaprasza do składania ofert i podjęcia rokowań w sprawie sprzedaży 1300 udziałów, co stanowi 63 % kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą : Zakłady Stolarki Budowlanej „Stolbud-Grybów” sp. z o.o.
W skład majątku spółki wchodzą między innymi:
- prawo wieczystego użytkowania gruntu o powierzchni około 7 ha
- prawo własności budynków i budowli posadowionych na wyżej wymienionym gruncie
- środki trwałe, wyposażenie i zapasy, a także produkcja w toku

Oferta powinna zawierać:
- podstawowe dane o oferencie i prowadzonej działalności wraz z dokumentami potwierdzającymi powyższe dane (np. umowa, statut spółki, aktualny wyciąg z właściwego rejestru ),
- informacje o sytuacji majątkowej i ekonomiczno - finansowej łącznie z dokumentami określającymi tę sytuację oraz potwierdzającymi wiarygodność finansową (sprawozdania finansowe za ostatni rok obrachunkowy, opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdań, opinia banku finansującego lub prowadzącego rachunek oferenta, zaświadczenie Urzędu Skarbowego, ZUS o nie zaleganiu z zapłatą podatków i składek itp.)
- oświadczenie oferenta w sprawie ewentualnie udzielonych poręczeń i gwarancji na rzecz osób trzecich ,
- odpowiednie umocowania przedstawicieli oferenta do prowadzenia rokowań i zaciągania zobowiązań majątkowych oraz podpisywania dokumentów,
- koncepcję rozwoju spółki oraz zobowiązanie ( wraz z zabezpieczeniem ) do zapewnienia zatrudnienia na poziomie nie niższym niż w dniu podpisania umowy sprzedaży.

Cena 1 udziału nie może być niższa niż 500, 00 zł.
Cena za udziały płatna w dacie zawarcia umowy.

Wszelkich wyjaśnień dotyczących niniejszej oferty udziela Zastępca Wójta Gminy Grybów, Pan Andrzej Poręba , nr telefonu 440-86-80 lub 445-02-04 / kierunkowy 0-18 / .

Oferty należy składać pod adresem :
Urząd Gminy Grybów , ul. Jakubowskiego 33 , 33-330 Grybów
pokój nr 10 /sekretariat / w terminie do 11.10.2003 r. ( decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Rokowania w sprawie udziałów ZSB „Stolbud-Grybów” sp. z o.o.”

Uprzejmie zawiadamia się, iż każdy z oferentów zostanie poinformowany o dalszym trybie postępowania zmierzającego do sprzedaży udziałów, oraz że w przypadku wyboru oferenta , zawarcie umowy sprzedaży udziałów nastąpi po wyrażeniu zgody przez Zarząd ZSB „Stolbud-Grybów” sp. z o.o. na sprzedaż udziałów.

Zastrzega się prawo:
- dokonania swobodnego wyboru ze zgłoszonych ofert,
- nie podjęcia rokowań bez podania przyczyny,
- odstąpienia od zamiaru wymienionego w ogłoszeniu bez podania przyczyny.
Data publikacji: 2003-10-03
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl