Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Odbudowa mostku w os. Szymany w Ochotnicy DolnejPowrót

Wójt Gminy Ochotnica Dolna
ogłasza
Przetarg nieograniczony
Na odbudowę mostku
w osiedlu Szymany w Ochotnicy Dolna

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego do nabycia w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna p. 10 w cenie 0,00 zł.
Miejsce składania ofert - sekretariat Urzędu Gminy pok. nr 17
Termin składania ofert upływa z dniem 7 października 2003 r. o godzinie 845
Otwarcie ofert nastąpi na sali obrad Urzędu Gminy Ochotnica Dolna pok. nr 19 dnia 7 października 2003 r. o godzinie 900

Pożądany termin wykonania robót: październik 2003 – 30 kwiecień 2004

W ofercie należy podać cenę netto + należny podatek VAT = cena brutto.

Ze względu na wartość zamówienia powyżej 30 tys. EURO wadium nie będzie wymagane, nie będą również rozpatrywane protesty i odwołania.

Postępowanie prowadzone będzie z udziałem preferencji krajowych.
Kryteria wyboru oferenta:
60% - cena,
40% - ocena techniczna (doświadczenie, referencje, kadra, wykonanie tożsamych robót w regionie)

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą brać udział Oferenci spełniający wymogi określone w art. 19 oraz art. 22, ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego, spełniający wymogi określone specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna - pokój nr 10 codziennie w godzinach od 8.00 do 16.00 lub pod numerem telefonu 26-24-616 w. 32.


Data publikacji: 2003-09-26
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl