Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
dzierżawa działki ew. nr 728 Powrót


Laskowa, dnia 18 września 2003 r.

Ogłoszenie

Wójt Gminy Laskowa
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony

na dzierżawę na okres 20 lat działki ew. nr 728 o pow. 2, 99 ha położoną w Laskowej niezabudowaną oznaczoną w ewidencji gruntów obrębu Laskowa w poz. 1 dla której
w Sądzie Rejonowym w Limanowej w Wydziale V Ksiąg Wieczystych jest prowadzona księga wieczysta Nr 26075 .

W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Laskowa działka ew. 728 znajduje się
w terenach urządzeń rekreacji / sportu i turystyki/ o symbolu A34 US.
Cena wywoławcza w przetargu pisemnym nieograniczonym wynosi 500 zł netto + podatek WAT miesięcznie.
Oferty należy składać do dnia 17 października 2003 r.. do godz. 1000 w sekretariacie Urzędu Gminy w zaklejonych kopertach pokój nr 1.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17 października 2003 r. o godz. 1100 w budynku Urzędu Gminy pokój nr 1.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty zawierającej:
1) imię i nazwisko i adres oferenta lub nazwę oraz siedzibę , jeżeli oferent jest osobą prawną wraz z datą sporządzenia oferty,
2) zaoferowany czynsz dzierżawy .
3) wskazania sposobu zagospodarowania działki z uwzględnieniem planowanych nakładów,
4) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 50% ceny wywoławczej tj. 250 zł do dnia 17 października 2003 r. do godz.1000.
Wadium wpłacone przez oferentów , którzy nie wygrali przetargu , zostanie niezwłocznie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg , zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawy.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika ,który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy.
Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Laskowej pokój nr 14, tel. /018/ 3333068 wew. 32.
Właściciel nieruchomości zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.Data publikacji: 2003-09-18
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl