Portal Piatek - 2 grudnia 2022 Balbiny, Ksawerego, Pauliny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
przetarg nieograniczony na odbudowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych.Powrót

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI POWYŻEJ 30.000 EURO


Gmina Wiązów z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy, 57 – 120 Wiązów, pl. Wolności 37, woj. dolnośląskie, pow. strzeliński, tel. 071 3931136, 3931095, fax. 071 3931058, www.wiazow.iap.pl, e-mail: umigwiazow@go2.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na odbudowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych.
Miejsce realizacji: Gułów droga nr ewid. 152
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Termin realizacji ( wymagany ) 2003.09.30 – 2003.11.10.
Wadium – 4000 zł, słownie : cztery tysiące złotych.
Kryteria wyboru i ich znaczenie:
cena ( koszt ) – 100%
Specyfikację istotnych warunków zamówienia ( cena : 35 zł ) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok. : 22 lub za zaliczeniem pocztowym oraz pobrać z umigwiazow@go2.pl,
Uprawnieni do kontaktów z oferentami – Krzysztof Maciura, Bogdan Sokołowski, e-mail: umigwiazow@go2.pl, tel. 071 3931136 w.14, lok. 22, w godz. 1000 : 1300 .
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w lok. 12.
Termin składania ofert upływa dnia 19.09.2003 r. o godzinie 0900.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.09.2003 r. o godzinie 1000 w siedzibie zamawiającego w lokalu 2.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.19 ust.1 i art. 22 ust.7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:
- spełnią warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- w ciągu ostatnich trzech lat zrealizowali co najmniej dwa przedsięwzięcia o charakterze i zakresie jak przedmiot zamówienia,
- wyrażą zgodę na płatność w terminie 31 dni z możliwością przedłużenia tego terminu w przypadku opóźnienia wpływu na konto zamawiającego środków finansowych z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów o 7 dni od daty wpływu tych środków na konto zamawiającego.Wiązów, 26 sierpnia 2003 roku


Data publikacji: 2003-09-04
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl