Portal ¦roda - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jeste¶ , możesz być tylko sob±". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Wywóz nieczysto¶ci stałych z terenu Gminy NiedĽwiedĽPowrót

Nr ZPUG/24/2003

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej warto¶ci poniżej 30.000 EURO

1. Gmina NiedĽwiedĽ , 34-735 NiedĽwiedĽ 233 pow. limanowski, tel/fax (018) 3317002, ogłasza przetarg nieograniczony na wywóz nieczystosci stałych z terenu Gminy NiedĽwiedĽ stanowiacych odpady ogólnokomunalne w ilo¶ci 720 m3 gromadzonych w kontenerach KP-7.
Kategoria wg. polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 90.00.2

2. Wymagany termin realizacji zamówienia: wrzesień 2003 do 31 grudnia 2003r.

3. W przetargu mog± wzi±ć udział oferenci spełniaj±cy warunki zawarte w art. 19 ust 1 , art. 22 ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych, którzy spełni± warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych.

5. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w NiedĽwiedziu pokój nr 6 codziennie w godz. 8,00-15,00.

6. Osob± uprawnion± do kontaktu z Oferentami jest - Pan Andrzej Adamczyk, Urz±d Gminy NiedĽwiedĽ, pokój Nr 17, codziennie z wyj±tkiem sobót w godz.od 8.00 - 15.00, telefon (018) 331-70-02, wew. 315.

7. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy NiedĽwiedĽ, 34-735 NiedĽwiedĽ 233, I piętro, sekretariat - pokój nr 9, do dnia 10.09.2003 r. do godz. 9,00 w zamkniętych i opieczętowanych piecz±tk± Firmy kopertach z napisem: - Oferta na usługi w zakresie wywóz nieczysto¶ci stałych .

8. Komisyjne otwarcie ofert w obecno¶ci Oferentów, którzy zechc± przybyć nast±pi w sali narad Urzędu Gminy w NiedĽwiedziu /Dom Kultury-parter/ dnia 10.09.2003 r. o godz. 9,10.

9. Przy wyborze oferty Zamawiaj±cy będzie się kierował kryterium :
cena (koszt) - 100%.


NiedĽwiedĽ, dnia 2.09.2003r.


Data publikacji: 2003-09-02

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 16.560 zł.
Cena najdrozszej: 23.112,00


Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych " EMPOL" sp. z o.o z siedzib±: 34-451 Tylmanowa, osiedle Rzeka 133, tel(018) 2625095.
Cena wybranej oferty wynosi 16.560 zł. w tym VAT 1.080 zł.


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl