Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
nauczanie języka angielskiego w placówkach oświatowych na terenie gminy Laskowa Powrót

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 30.000 EURO


1.Urząd Gminy Laskowa ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:
NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY LASKOWA”
2.Termin realizacji zamówienia
rozpoczęcie 01.09.2003 r.
zakończenie 30.06.2004 r.
( w dniach nauki w szkołach)

3.Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego można uzyskać w Urzędzie Gminy Laskowa - pokój nr 11. Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest Pani Bożena Chełmecka – pokój nr 15 , tel. (0-18) 333-30-73 codziennie w godzinach pracy Urzędu.


4.Oferenci uczestniczący w postępowaniu zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:
4.1.oferta cenowa (wg załączonego wzoru),
4.2.kserokopia dokumentu rejestracyjnego Firmy, jednocześnie potwierdzająca, że profil działania Oferenta odpowiada profilowi usług objętych przetargiem,
4.3.referencje
4.4.kserokopia aktualnego (z ostatnich 6 tygodni) zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu z opłatami,
4.5.kserokopia aktualnego zaświadczenia (z ostatnich 6 tygodni) z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami,
4.6.wykaz pracowników przewidzianych do realizacji usługi wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje i wykształcenie uprawniające do nauki języka angielskiego (dyplomy itp.)
4.7.oświadczenie w trybie art. 19 oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 10.06.1994 r. o zamówieniach publicznych (wg załączonego wzoru).

5.Oferty w zaklejonej kopercie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy, 34-602 Laskowa - pokój nr 1 w terminie do dnia 13.08.2003 r. do godziny 830 lub za pośrednictwem poczty. W tym przypadku decyduje data wpływu oferty do Urzędu, a nie data jej nadania. Koperta winna być oznaczona napisem: „Przetarg nieograniczony – nauka języka angielskiego ”

6.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Laskowa - pokój nr 2 w dniu 13.08.2003 r. o godzinie 1000 w obecności Oferentów , którzy zechcą przybyć.

7.Z uwagi na szacunkową wartość zamówienia publicznego poniżej 30.000 EURO – wadium nie będzie wymagane.

8.Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych.
9. Kryteria oceny ofert:

Cena 100 pkt.

10.W przypadku kryterium „cena” – oferta z najniższą ceną za 1 godz. lekcyjną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów tj. – 100. Pozostałe oferty otrzymają ocenę wg formuły C = (C min : C oferty) x 100 % gdzie
- C – ilość punktów dla danej oferty
- C min – cena oferty najtańszej
- C oferty – cena danej oferty
- 100 % = 100 punktów – waga kryterium wyboru

11. Umowy z wybranym Oferentem zostaną zawarte przez dyrektorów poszczególnych placówek do 7 dni po ogłoszeniu wyników postępowania.
Data publikacji: 2003-08-05

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 3
Odrzucono ofert: 1
Cena najtanszej: 35,00 zł za 1 godz lekcyjną
Cena najdrozszej: 48,00 zł za 1 godz lekcyjną


Wygrywajacy: CENTRUM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO "NORTON II"
Regon: 357210123
MAZOWIECKA 38/8
30-019 KRAKÓW
Wojewodztwo MAŁOPOLSKIE
Telefon: 012 422-93-17
Fax: 012 427-28-41
Cena oferty: 35,00 ZŁ w tym VAT


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl