Portal Wtorek - 21 marca 2023 Benedykta, Lubomiry, Lubomira     "Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go." - Seneka
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Odbudowa drogi rolniczej Pańskie w Porębie WielkiejPowrót

Nr ZPUG/22/2003


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej warto¶ci poniżej 30.000 EURO

1. Gmina NiedĽwiedĽ , 34-735 NiedĽwiedĽ 233 pow. limanowski, tel/fax (018) 3317002, e-mail gmina@niedzwiedz.iap.pl www.niedzwiedz.iap.pl ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Odbudowa drogi rolniczej Pańskie w Porębie Wielkiej.
Kategoria wg. polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 45.23.1

2. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30 wrze¶nia 2003 r.

3. W przetargu mog± wzi±ć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust 1, spełniajacy warunki zawarte w art. 22 ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych.

5. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w NiedĽwiedziu pokój Nr 6 codziennie w godz. 8,00-15,00.

6. Osob± uprawnion± do kontaktu z Oferentami jest - Pan Andrzej Adamczyk, Urz±d Gminy NiedĽwiedĽ, pokój Nr 16, codziennie z wyj±tkiem sobót w godz. 8.00 - 15.00, telefon (018) 331-70-02, wew. 315.

7. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy NiedĽwiedĽ, 34-735 NiedĽwiedĽ 233, I piętro, sekretariat- pokój nr 9, do dnia 13.08.2003r. do godz. 9,00 w zamkniętych i opieczętowanych piecz±tk± Firmy kopertach z napisem: - Oferta – odbudowa drogi rolniczej Pańskie.

8. Komisyjne otwarcie ofert w obecno¶ci Oferentów, którzy zechc± przybyć nast±pi w sali narad Urzędu Gminy w NiedĽwiedziu /Dom Kultury-parter/ dnia 13.08.2003r. o godz. 10,00.

9. Przy wyborze oferty Zamawiaj±cy będzie się kierował kryterium :
cena (koszt) - 100%.Data publikacji: 2003-08-05

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 41.545,57 złotych
Cena najdrozszej: 45.272,56 złotych


FHU BRUK-BUD s.c. z siedzib±: 34-730 Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy 34B, tel. (018) 3310038.
Cena wybranej oferty wynosi 41.545,57 złotych w tym należny podatek VAT w kwocie: 2.717, 93 złotych.


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl