Portal Środa - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jesteś , możesz być tylko sobą". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Wykonanie przełączenia i wpięcie budynków do kolektora sanitarnego w miejscowości Tylmanowa Powrót

Wójt Gminy Ochotnica Dolna
ogłasza
Przetarg nieograniczony
na wykonanie przełączenia i wpięcie budynków do kolektora sanitarnego w miejscowości Tylmanowa (około 250 przyłączy)Specyfikacja do nabycia w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna w cenie 20,00 zł. Miejsce składania ofert - sekretariat Urzędu Gminy pok. nr 17
Termin składania ofert upływa z dniem 8 sierpnia 2003 r. o godzinie 850
Otwarcie ofert nastąpi na sali obrad Urzędu Gminy Ochotnica Dolna pok. nr 19 dnia 8 sierpnia 2003 r. o godzinie 900

Pożądany termin wykonania robót: do 15 październik 2003 r.
W ofercie należy podać cenę netto + należny podatek VAT = cena brutto.

Oferty należy złożyć w zalakowanych kopertach z napisem "Przetarg nieograniczony – wykonanie przyłączenia i wpięcia budynków do kolektora sanitarnego w miejscowości Tylmanowa”.

Ze względu na wartość zamówienia poniżej 30 tys. EURO wadium nie będzie wymagane oraz nie będą uwzględniane protesty i odwołania.
Postępowanie prowadzone będzie z udziałem preferencji krajowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Kryteria wyboru oferenta:
80%-cena,
20%- ocena techniczna (doświadczenie w realizacji tożsamych robót, gwarancja)

Do oferty cenowej należy dołączyć
1) Doświadczenie w zakresie wykonawstwa robót.
2) Gwarancja na wykonane roboty
3) Oświadczenie w myśl art. 19 oraz art. 22, ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą brać udział Oferenci spełniający wymogi określone w art. 19 oraz art. 22, ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna - pokój nr 10 codziennie w godzinach od 8.00 do 16.00 lub pod numerem telefonu 26-24-616 w. 32.


Data publikacji: 2003-07-30
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl