Portal Piatek - 2 grudnia 2022 Balbiny, Ksawerego, Pauliny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg nieograniczony na dowóz dzieci do szkółPowrót

1. Pełna nazwa zamawiaj±cego :
Wójt Gminy Ropa
38-312 Ropa 733 woj. małopolskie
tel./fax. (0-18) 353-40-14 , 353-40-17

2. Ogłasza przetarg nieograniczony na : „Dowóz dzieci do szkół z terenu
Gminy Ropa”.

3. Wymagany termin realizacji zamówienia : 01.09.2003 r. – 30.06.2004 r.

4. Zamawiaj±cy nie wymaga wniesienia wadium.

5. Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępn± kwalifikacj±.

6. Formularz / udostępniony bezpłatnie/ zawieraj±cy specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobi¶cie lub za zaliczeniem pocztowym
w Urzędzie Gminy Ropa 38-312 Ropa 733 pokój nr 6 w godz. 7 20 - 15 20.

7. Zamknięt± kopertę zawieraj±c± ofertę należy złożyć w : Sekretariacie Urzędu Gminy Ropa pokój nr 1 . Koperta powinna być oznaczona : „Oferta na dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Ropa”.
Termin składania ofert upływa dnia 08.08.2003 r.
o godz. 9 00 .

8. Otwarcie ofert nast±pi w siedzibie zamawiaj±cego pok. nr 15 w dniu 08.08.2003r. o godz. 10.00 .

9. Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych . / art. 18 ustawy o zam. publ. Rozp. Rady Min. z dn. 28.12.1994 r.- Dz. U. Nr 140 poz.776 /

10. Uprawniony do kontaktu z oferentami - Dorota Kłapacz pok. Nr 6.

11. W przetargu mog± wzi±ć udział wykonawcy, którzy spełni± warunki okre¶lone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

12. Kryteria wyboru oferenta: Jedynym kryterium wyboru oferenta jest cena z wag± 100 %.


Data publikacji: 2003-07-29
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl