Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Budowa wodociagu gminnegoPowrót

Czernica, dnia 28 lipca 2003r.

L.dz. 341/P-09/2003


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej warto¶ci do 30 000 euro

Gmina Czernica – Wójt Gminy Czernica
ul. Kolejowa 3 , 55-003 Czernica, woj. dolno¶l±skie, pow. wrocławski, tel. 071 3180177,
fax 071 3180124, www.czernica.iap.pl, e-mail: czernica@ dolnyslask pl.

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie sieci wodoci±gowej z rur PCV fi 110
na długo¶ci 1049.50mb we wsi Dobrzykowice.

1. Informacja o warunkach wymaganych od Wykonawców
W przetargu mog± brać udział oferenci :
- spełniaj±cy wymogi art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych
2. Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowi±zkowych preferencji krajowych
3. Zamawiaj±cy nie dopuszcza możliwo¶ci złożenia oferty wariantowej.
4. Instrukcję dla oferentów / cena 5 zł + VAT / można nabyć w siedzibie Zamawiaj±cego w pokoju nr 28 w godz. 8.00-14.00
5. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie – cena / koszt / - 100 %
6. Wymagany termin realizacji: do 30 wrze¶nia 2003r.
7. Miejsce i termin składania ofert:
Urz±d Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, pokój nr 28 w terminie do dnia 08.08.2003r.
do godz. 10.00
8. Miejsce i termin otwarcia ofert:
- w siedzibie Zamawiaj±cego pokój nr 19 w dniu 08.08.2003r. o godz. 10.00
9. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Pan Marian Zara¶ – w Urzędzie Gminy Czernica, pokój nr 17 w godz. 8.00 – 14.00 lub tel. 071 3180123 / wew. 29 /
Data publikacji: 2003-07-28
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl