Portal Poniedziałek - 5 grudnia 2022 Kryspiny, Norberta, Sabiny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg nieograniczony na prowadzenie składowiska odpadów stałych w Ko¶midrachPowrót

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 104 z dnia 23.07.2003
POZYCJA 44370

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej warto¶ci powyżej 30 000 euro

Urz±d Miejski w Gołdapi, 19-500 Gołdap, Plac Zwycięstwa 14, woj. warmińsko-mazurskie, pow. gołdapski, tel. 087 6150068 w. 32, fax 087 6150800, www.goldap.pl, e-mail: info@goldap.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na prowadzenie składowiska odpadów stałych w Ko¶midrach.(PKWiU: 90.00.2)

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany) - 3 lata od daty podpisania umowy.

Wadium - 4.000 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) - 100%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiaj±cego, lok.: 35, lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniona do kontaktów z oferentami - Jolanta Sztabińska, tel. 87 / 615-00-68 wew. 44, lok. 35, w godz. 8:00 - 14:00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiaj±cego, lok. 5.

Termin składania ofert upływa dnia 02.09.2003 o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert nast±pi dnia 02.09.2003 o godzinie 10:15 w siedzibie zamawiaj±cego, lok. 12.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mog± wzi±ć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniaj±cy warunki dodatkowe:

okre¶lone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Data publikacji: 2003-07-23


Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 3
Odrzucono ofert: 1
Cena najtanszej: 3,10 zł
Cena najdrozszej: 6,45 zł

Wygrywajacy:
Usługi Sprzętowo-Transportowe i Wywóz Nieczysto¶ci
19-500 GOŁDAP, ul. Zatorowa 1
Powiat gołdapski, woj. warmińsko-mazurskie
Telefon: 87 / 615-38-60
Adres e-mail: ustiwn@hot.pl
Cena oferty: 3,32 zł w tym VAT 0,22 zł
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl