Portal ¦roda - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jeste¶ , możesz być tylko sob±". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Budowa kładki pieszo-jezdnej na rzece Białej Tarnowskiej - km.69+880 w miejscowo¶ci Biała NiżnaPowrót

Wójt Gminy Grybów,
ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów
ogłaszag przetarg nieograniczony
na budowe kładki pieszo-jezdnej na rzece Biała Tarnowska - km. 69+880 w miejscowo¶ci Biała Niżna.
Specyfikacja w cenie 10 zł. do odbioru w siedzibie Urzędu Gminy Grybów, pok.16,
ul. Jakubowskiego 33, codziennie z wyj±tkiem sobót w godz. od 8.00 do 14.00.
Składanie ofert do dnia: 1 sierpień 2003 r. do godz. 9.45 w siedzibie Urzędu Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, kancelaria - pok. nr 10.
Otwarcie ofert nast±pi w dniu: 1 sierpnia 2003 r. o godz. 10.00. w siedzibie Urzędu
Gminy w Grybowie, ul. Jakubowskiego 33, sala posiedzeń - pok. nr 3.
Wymagany termin realizacji zamówienia :
30 paĽdziernik 2003 r.
Zamawiaj±cy nie dopuszcza składania ofert wariantowych i czę¶ciowych.
Wadium – nie wymagane.
Kryteria oceny ofert :
- Cena 100 %.
Zamawiaj±cy będzie stosował preferencje krajowe zgodnie z Ustaw± o Zam. Publ.
Osob± uprawnion± do kontaktu z Oferentami jest:Tomasz Chronowski – tel.0-18/ 445-00-29 codziennie z wyj±tkiem sobót w godz. 8.00 - 14.00.
W przetargu mog± uczestniczyć Oferenci spełniaj±cy wymogi okre¶lone w art.19
oraz art. 22, ust.2 Ustawy o Zamówieniach Publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.Data publikacji: 2003-07-18
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl