Portal Piatek - 2 grudnia 2022 Balbiny, Ksawerego, Pauliny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Koninie IV etapPowrót

Nr ZPUG/16/2003


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej warto¶ci poniżej 30.000 EURO

Gmina NiedĽwiedĽ , 34-735 NiedĽwiedĽ 233 pow. limanowski, tel/fax (018) 3317002,
e-mail: gmina@niedzwiedz.iap.pl, www.niedzwiedz.iap.pl ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie inwestycyjne: Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Koninie etap IV.
Kategoria wg. polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 45.21.1

2. Wymagany termin realizacji zamówienia: 28 listoapada 2003 r.

3. W przetargu mog± wzi±ć udział oferenci spełniaj±cy warunki zawarte w art. 19 ust 1 , art. 22 ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych, oraz warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych.

5. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w NiedĽwiedziu pokój nr 16 codziennie w godz. 8,00-15,00.

6. Osob± uprawnion± do kontaktu z Oferentami jest - Pan Andrzej Adamczyk, Urz±d Gminy NiedĽwiedĽ, pokój Nr 16, codziennie z wyj±tkiem sobót w godz.od 8.00 - 15.00, telefon (018) 331-70-02, wew. 315.

7. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy NiedĽwiedĽ, 34-735 NiedĽwiedĽ 233, I piętro, sekretariat - pokój nr 9, do dnia 28.07..2003 r. do godz. 9,00 w zamkniętych i opieczętowanych piecz±tk± Firmy kopertach z napisem: - Oferta-Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Koninie etap IV.

8. Komisyjne otwarcie ofert w obecno¶ci Oferentów, którzy zechc± przybyć nast±pi w sali narad Urzędu Gminy w NiedĽwiedziu /Dom Kultury-parter/ dnia 28.07.2003r. o godz. 9,10.

9. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

10. Przy wyborze oferty Zamawiaj±cy będzie się kierował kryterium :
cena (koszt) - 100%.

Data publikacji: 2003-07-16

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 130.955,58 złotych
Cena najdrozszej: 139.103,03 złotych


FHUP Bożena Nocoń
Konina 293
34-735 NiedĽwiedĽ
tel. (018) 3317319
Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 130.955,58 zlotych
Cena najdrozszej: 139.103,03 złotych


FUPH z siedzib± Konina 293, 34-735 NiedĽwiedĽ, tel. (018) 3317319.
Cena wybranej oferty wynosi 130.955,58 złotych w tym podatek WAT w kwocie 8.567,19 złotych.


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl