Portal Czwartek - 23 marca 2023 Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
DOSTAWA WYPOSAŻENIA SZKOLNEGO DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W KRO¦CIENKU N.DPowrót


O G Ł O S Z E N I E
Numer sprawy : ZP/PN/341/3/2003


Wójt Gminy Kro¶cienko n.D
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy

“WYPOSAŻENIA SZKOLNEGO DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II
W KRO¦CIENKU NAD DUNAJCEM”


Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy pok. nr 2
do dnia 29.07.2003r. do godziny 10.00

Otwarcie ofert nast±pi w Urzędzie Gminy, pok. nr 1
dnia 29.07.2003 r. o godzinie 10.15

Informacji dotycz±cych przetargu udziela:
insp. ds. o¶wiaty mgr Agata Kwa¶nica
w Urzędzie Gminy od poniedziałku do pi±tku w godz. od 8.00 do 14.00
tel.(0-18)26-230-77 wew.20

Wadium: w niniejszym postępowaniu : 3.500,00 zł

Termin realizacji zamówienia do 25.08.2003r.
Kryterium oceny ofert: cena 100%

Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępn± kwalifikacj±.
Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mog± wzi±ć udział Oferenci nie wykluczeni z postępowania na podstawie art.19 i 22 ust.7 i spełniaj± warunki okre¶lone w art.22 ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych
oraz spełniaj± wymogi okre¶lone w warunkach uczestnictwa w przetargu.
W postępowaniu nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Opłata za materiały przetargowe wynosi : 30 zł

Data publikacji: 2003-07-15

Data publikacji: 2003-07-15
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl