Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Wydawanie mies. - gazety lokalnej "Nasza RodnPowrót

Bojszowy 19.11.2002r.

Urząd Gminy Bojszowy
ul. Gaikowa 35
43-220 Bojszowy
tel./fax (032) 21-89-366,21-89-071


Ogłasza przetarg nieograniczony na: Wydawanie miesięcznika - gazety lokalnej ’’Nasza Rodnia’’ w latach 2003-2004


Zamówienie obejmuje:
Wydanie w roku kalendarzowym 13 numerów miesięcznika lokalnego: „Nasza Rodnia” od stycznia do grudnia 2003 - 2004r.

Zakres techniczny:
1. format 24 cm x 33 cm, stron 10 (zawierających nie mniej niż 28 stron znormalizowanego maszynopisu, tj. 50 tys. znaków drukarskich), druk czarno-biały, pierwsza i ostatnia strona pełny kolor, średni nakład 1100 egzemplarzy;
2. zebranie, napisanie, adiustacja i wpisanie do komputera artykułów w języku polskim, wykonanie fotografii lub innych ilustracji (np. tabele, mapki, rysunki), redakcja merytoryczna, rozplanowanie numeru, dobór ilustracji, pierwsza korekta, makietowanie;
3. skład komputerowy:
- wydruki stron na papierze do drugiej korekty,
- druga korekta i naniesienie korekty na strony,
- trzecia korekta,
- wydruk folii do naświetlania matryc,
- super korekta;
4. druk offsetowy, papier kredowy w całej gazecie, zbieranie i falcowanie nakładu, pakowanie;
5. transport nakładu do Urzędu Gminy Bojszowy i dalej do punktów dystrybucji;
6. Miesięcznik ma spełniać następujące funkcje:
- informacyjną o pracy samorządu lokalnego,
- informacyjno-publicystyczną w zakresie problemów i aktywności społeczności gminnej oraz spraw ponadlokalnych o ile mają wpływ na życie gminy,
- kulturalną,
- edukacyjną,
- hobbystyczną,
- ciekawostkowo-rozrywkową;
7. Miesięcznik ma podejmować następującą tematykę:
- samorządową,
- kulturalną (w tym historyczną, obyczajową, religijną),
- sportowo-rekreacyjną (prezentacja klubów sportowych, turystycznych);
8. Inne ustalenia:
- nadzór nad treścią merytoryczną i podejmowaną tematyką na łamach gazety sprawuje Rada Programowa,

- pozostałe kwestie związane z wydawaniem gazety, a nie ujęte w niniejszych warunkach wynikają z obowiązującego prawa prasowego,
- gazeta winna ukazywać się najpóźniej 5-go każdego miesiąca lub w 1 piątek miesiąca.

Dokumenty składające się na ofertę:
- oferta cenowa na wykonanie zadania netto plus należny podatek VAT składająca się z ceny jednostkowej wydania numeru pomnożona przez 26 zamówionych wydań gazety lokalnej (zgodnie z zał. nr 1 do niniejszego ogłoszenia),
- termin płatności nie krótszy niż 30 dni,
- doświadczenie dziennikarskie oraz wydawnicze udokumentowane referencjami lub potwierdzone opisem doświadczenia zawodowego z dokładnymi danymi dotychczas redagowanych wydawnictw,
- oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 2
- posiadane zaplecze techniczne oraz informacja o współpracy z drukarnią.

Wycena ofertowa:
- oferta oceniana będzie na podstawie kryterium, którym jest cena ofertowa brutto.

Termin realizacji zamówienia:
- od 01.01.2003r. do 31.12.2004r.

Istotne warunki umowy:
- wynagrodzenie wykonawcy zgodne z ceną ofertową brutto,
- wykonawca zobowiązany jest do dystrybucji i sprzedaży gazety „Nasza Rodnia” we własnym zakresie w cenie nie większej niż 1 zł za egzemplarz. Uzyskany dochód ze sprzedaży służy pokryciu kosztów dystrybucji,
- dopuszcza się umieszczanie reklam i ogłoszeń poza podstawową objętością gazety na koszt Wykonawcy, przy czym dochód z reklam stanowi dochód Wykonawcy,
- umowa może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wydawca stwierdzi, że ustalony nakład nie trafił do wyznaczonych punktów dystrybucji,
- zobowiązuje się Wykonawcę do załączenia do umowy wykazu punktów sprzedaży gazety „Nasza Rodnia”,
- Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego dostarczania po 2 egz. każdego numeru „Naszej Rodni” do Gminnej Biblioteki w Bojszowach, Bojszowach Nowych i Międzyrzeczu oraz 10 egz. dla potrzeb Urzędu Gminy.

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest p. Anna Klimza, kier. Ref. Gospodarki Komunalnej, tel. (032) 21-89-366 w godz. 8.00 - 12.00.
Oferty należy składać w sekretariacie zamawiającego do dnia 10.12.2002r. do godz. 13.00. Oferty, które wpłyną pocztą po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 .12.2002r. w siedzibie zamawiającego o godz. 13.30.

 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl