Portal Poniedziałek - 13 lipca 2020 Danieli, Irwina, Małgorzaty     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

   PRZETARGI
Remont drogi Kamieniec WrocławskiPowrót

Czernica, dnia 3 lipca 2003r.

L.dz. 341/P-06/2003
WÓJT GMINY CZERNICA
ul. Kolejowa 3 , 55-003 Czernica

ogłasza
przetarg nieograniczony

Remont drogi gminnej / czę¶ć ul. Polnej / w miejscowo¶ci Kamieniec Wrocławski

1. Zakres prac do wykonania:
- wykonanie koryta na ¶redni± głęboko¶ć 15 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem
podłoża oraz uzupełnieniem poboczy szer. 1.0 m z każdej strony i wywozem nadmiaru gruntu na odległo¶ć 1 km – 2306.60 m2
- wykonanie nawierzchni z kruszywa kamiennego grubo¶ci 20 cm po zagęszczeniu w
dwóch warstwach:
warstwa dolna – grubo¶ci 15 cm – z kruszywa o uziarnieniu 31.5 – 63.0 mm
warstwa górna – grubo¶ci 5 cm – z klińca kamiennego o uziarnieniu 0 – 31.5 mm
/ powierzchnia – 2306.60 m2 /

2. Informacja o warunkach wymaganych od Wykonawców
W przetargu mog± brać udział wykonawcy:
- spełniaj±cy wymogi art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych
3. Zamawiaj±cy ż±da, aby zamówienie w 100 % było realizowane przez podmioty krajowe i przy użyciu surowców i produktów krajowych.
4. Zamawiaj±cy nie dopuszcza możliwo¶ci złożenia oferty wariantowej.
5. Kryteria oceny oferty – cena 100 %
6. Wymagany termin realizacji: lipiec- sierpień 2003r.
7. Miejsce i termin składania ofert:
Urz±d Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, pokój nr 28 w terminie do dnia 14.07.2003r.
godz. 11.00
8. Oferta winna zawierać:
- o¶wiadczenie oferenta zgodnie z art. 22 ust. 2 uozp
- cenę brutto za wykonanie pełnego zakresu robót
9. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Urz±d Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, sala nr 19, dnia 14.07.2003r . o godz. 11.00
10. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Pan Lech Gocoł – w Urzędzie Gminy Czernica, pokój nr 22 w godz. 8.00 – 14.00 lub tel. 318-01-77 / wew. 22 /

Data publikacji: 2003-07-03
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl