Portal Środa - 26 czerwca 2019 Jana, Pauliny, Rudolfiny      "Radośc jest jak kamień, który wrzucony do wody zatacza coraz większe kręgi". Adalbert Balling
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

   PRZETARGI
Usługi spycharką T-130Powrót

Wójt Gminy Ochotnica Dolna
ogłasza
Przetarg nieograniczony
Na usługi spycharką T-130
na terenie gminy Ochotnica Dolna

Miejsce składania ofert - sekretariat Urzędu Gminy pok. nr 17
Termin składania ofert upływa z dniem 13 czerwiec 2003 r. o godzinie 850
Otwarcie ofert nastąpi na sali obrad Urzędu Gminy Ochotnica Dolna pok. nr 19 dnia 13 czerwiec 2003 r. o godzinie 900

Pożądany termin wykonania robót: do 31 lipca 2003 r.
W ofercie należy podać cenę netto + należny podatek VAT = cena brutto za1 godzinę pracy sprzętu.

Szacunkowa ilość godzin do przepracowania - około 200.

Oferty należy złożyć w zalakowanych kopertach z napisem "Przetarg nieograniczony – usługi spycharką T-130”

Ze względu na wartość zamówienia poniżej 30 tys. EURO wadium nie będzie wymagane oraz nie będą uwzględniane protesty i odwołania.
Postępowanie prowadzone będzie z udziałem preferencji krajowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Kryteria wyboru oferenta:
60%-cena, 40%- ocena techniczna (doświadczenie, wykaz kadry i sprzętu)

Do oferty cenowej należy dołączyć
1) Doświadczenie w zakresie wykonawstwa robót.
2) Wykaz kadry i sprzętu
3) Oświadczenie w myśl art. 19 oraz art. 22, ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą brać udział Oferenci spełniający wymogi określone w art. 19 oraz art. 22, ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna - pokój nr 10 codziennie w godzinach od 8.00 do 16.00 lub pod numerem telefonu 26-24-616 w. 32.

Data publikacji: 2003-06-05
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl