Portal Niedziela - 27 wrzesnia 2020 Damiana, Mirabeli, Wincentego     "Nie można mieć wszystkiego; trzeba umieć cieszyć się z tego co się ma" - Barbara Wójcik
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

   PRZETARGI
Remont drogi gminnej „Pod Sale” w Tarnawie Dolnej usuwanie skutków klęsk żywiołowych z 2010 roku.Powrót

Zembrzyce: Remont drogi gminnej Pod Sale w Tarnawie Dolnej usuwanie skutków klęsk żywiołowych z 2010 roku.
Numer ogłoszenia: 194926 - 2010; data zamieszczenia: 05.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zembrzyce , Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce, woj. małopolskie, tel. 033 8746 040, faks 033 8770 700.

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.zembrzyce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi gminnej Pod Sale w Tarnawie Dolnej usuwanie skutków klęsk żywiołowych z 2010 roku..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont drogi gminnej Pod Sale w Tarnawie Dolnej usuwanie skutków klęsk żywiołowych z 2010 roku. Opis zakresu robót : 1. Roboty przygotowawcze : - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w ilości 1,492 km 2. Roboty ziemne : - wykopy wąskoprzestrzenne z transportem urobku na odległość do 1 km w ilości 12,5 m3 - ścinanie poboczy w ilości 1.402 m2 3. Nawierzchnia jezdnia - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni pod warstwę wyrównawczą w ilości 4.476 m2 - skropienie nawierzchni pod warstwę wyrównawczą w ilości 4.476 m2 - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej (warstwa wyrównawcza), mieszanka asfaltowa grubość po zagęszczeniu 2 cm w ilości 4.476 m2 - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, warstwa gr. 5 cm po uwałowaniu w ilości 4.476 m2 4. Odwodnienie drogi : - rozebranie elementów betonowych - uszkodzonych odwodnień liniowych w ilości 9 m3 - wykonanie odwodnienia liniowego poprzecznego w ilości 50 m 5. Roboty wykończeniowe i uzupełniające : - oczyszczenie korytek ściekowych z namułu w ilości 1.317 m - uzupełnienie poboczy nie sortem gr. w-wy 5 cm po uwałowaniu w ilości 1.317 m2 - wymiana zniszczonych krat stalowych odwodnienia liniowego - poprzecznego w ilości 20 m2.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.11.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

* Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

*

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz o złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków. - zawarte w Druku oferta.
*

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz o złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków. - zawarte w Druku oferta.
*

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz o złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków. - zawarte w Druku oferta.
*

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz o złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków. - zawarte w Druku oferta.
*

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz o złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków. - zawarte w Druku oferta.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

*

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
*

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
o oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
o aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
*

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
o nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Wypełniony Druk oferty - stanowiący załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, b) Kosztorys(-y) ofertowy (-e) opracowany (-e) metodą kalkulacji szczegółowej lub uproszczonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867). c) projekt umowy (PODPISANY) wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zembrzyce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Zembrzyce, Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce. Odpłatność za Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w wersji papierowej wynosi 30 zł..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.07.2010 godzina 11:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Urząd Gminy, 34-210 Zembrzyce 540, pokój nr 14 do dnia 20.07.2010 r. do godz. 1100..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Data publikacji: 2010-07-05

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 5
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 292.721,98 zł brutto
Cena najdrozszej: 351.155,04 zł brutto


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na :

„Remont drogi gminnej „Pod Sale” w Tarnawie Dolnej usuwanie skutków klęsk żywiołowych z 2010 roku”.

zamawiający, na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 wraz z późniejszymi zmianami) zawiadamia, że wybrano ofertę Przedsiębiorstwo „Budowlano – Drogowo - Mostowe „DROG-BUD” ul. Zamkowa 3, 34-116 Spytkowice.

Uzasadnienie wyboru oferty :
Oferta nr 05 – Przedsiębiorstwo „Budowlano-Drogowo-Mostowe „DROG-BUD” ul. Zamkowa 3, 34-116 Spytkowice przedstawiło ofertę z najniższą ceną jedynym kryterium wyboru ofert w niniejszym przetargu nieograniczonym.

Pozostali Wykonawcy którzy złożyli oferty :
Oferta nr 01 - Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe ”DROGBUD” inż. Kazimierz Sobaniak, 34-222 Zawoja 1970.

Oferta nr 02 – Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „TRANSDRÓG” KACZMARCZYK Spółka Jawna 34-222 Zawoja 1962.

Oferta nr 03 – EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce.

Oferta nr 04 - Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych w Wadowicach Sp. z o.o. Ul. Kochanowskiego 1, 34-100 Wadowice.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert :

Numer oferty Liczba pkt w kryterium CENA Razem
01 83,35 83,35
02 85,67 85,67
03 98,20 98,20
04 86,37 86,37
05 100,00 100,00

Termin podpisania umowy ustala się na dzień 09.08.2010 r. w siedzibie zamawiającego.

Zembrzyce, dnia 21.07.2010 r.

Plik do pobrania: SIWZ.doc
Plik do pobrania: przedmiar robót0001.PDF
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl