Portal Poniedziałek - 17 grudnia 2018 Jolanty, Łukasza, Olimpii     Radosnych i pełnych ciepła rodzinnego Świąt Narodzin Chrystusa, oraz dużo szczęścia i pomyślności w Nowym Roku - życzą wszystkim uczestnicy projektu -"Interaktywna Polska"
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

   PRZETARGI
Odbudowę drogi gminnej w os. Jamne w Ochotnicy GórnejPowrót

Wójt Gminy Ochotnica Dolna
ogłasza
Przetarg nieograniczony
Na odbudowę drogi gminnej w os. Jamne w Ochotnicy Górnej

Miejsce składania ofert - sekretariat Urzędu Gminy pok. nr 17
Termin składania ofert upływa z dniem 19 maj 2003 r. o godzinie 1150
Otwarcie ofert nastąpi na sali obrad Urzędu Gminy Ochotnica Dolna pok. nr 19 dnia 19 maj 2003 r. o godzinie 1200

Pożądany termin wykonania robót: do 30 czerwca 2003 r.
W ofercie należy podać cenę netto + należny podatek VAT = cena brutto.

Oferty należy złożyć w zalakowanych kopertach z napisem "Przetarg nieograniczony – odbudowa drogi gminnej w os. Jamne w Ochotnicy Górnej”.

Ze względu na wartość zamówienia poniżej 30 tys. EURO wadium nie będzie wymagane oraz nie będą uwzględniane protesty i odwołania.
Postępowanie prowadzone będzie z udziałem preferencji krajowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Kryteria wyboru oferenta:
60%-cena, 40%- ocena techniczna (doświadczenie, wykaz kadry i sprzętu, gwarancja)

Do oferty cenowej należy dołączyć
1. Doświadczenie w zakresie wykonawstwa robót.
2. Wykaz kadry i sprzętu
3. Oświadczenie w myśl art. 19 oraz art. 22, ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych
4. Udzielenie gwarancji na wykonane roboty na okres 36 miesięcy.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą brać udział Oferenci spełniający wymogi określone w art. 19 oraz art. 22, ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna - pokój nr 10 codziennie w godzinach od 8.00 do 16.00 lub pod numerem telefonu 26-24-616 w. 32.


Data publikacji: 2003-05-09
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl