Portal Czwartek - 24 wrzesnia 2020 Dory, Gerarda, Maryny     "Przeszło¶ć i teraˇniejszo¶ć s± dla nas ¶rodkami; celem jest tylko przyszło¶ć" - Blaise Pascal
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

   PRZETARGI
Odbudowa drogi gminnej w os. Zawodzie w Tylmanowej Powrót

Wójt Gminy Ochotnica Dolna
ogłasza
Przetarg nieograniczony
Na odbudowa drogi gminnej w os. Zawodzie w Tylmanowej

Miejsce składania ofert - sekretariat Urzędu Gminy pok. nr 17
Termin składania ofert upływa z dniem 19 maj 2003 r. o godzinie 1050
Otwarcie ofert nast±pi na sali obrad Urzędu Gminy Ochotnica Dolna pok. nr 19 dnia 19 maj 2003 r. o godzinie 1100

Poż±dany termin wykonania robót: do 30 czerwca 2003
W ofercie należy podać cenę netto + należny podatek VAT = cena brutto.

Oferty należy złożyć w zalakowanych kopertach z napisem "Przetarg nieograniczony –odbudowa drogi gminnej w os. Zawodzie w Tylmanowej”

Ze względu na warto¶ć zamówienia poniżej 30 tys. EURO wadium nie będzie wymagane oraz nie będ± uwzględniane protesty i odwołania.
Postępowanie prowadzone będzie z udziałem preferencji krajowych.
Zamawiaj±cy nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Kryteria wyboru oferenta:
60%-cena, 40%- ocena techniczna (do¶wiadczenie, wykaz kadry i sprzętu, gwarancja)

Do oferty cenowej należy doł±czyć
1. Do¶wiadczenie w zakresie wykonawstwa robót.
2. Wykaz kadry i sprzętu
3. O¶wiadczenie w my¶l art. 19 oraz art. 22, ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych
4. Udzielenie gwarancji na wykonane roboty na okres 36 miesięcy.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mog± brać udział Oferenci spełniaj±cy wymogi okre¶lone w art. 19 oraz art. 22, ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego. Zamawiaj±cy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna - pokój nr 10 codziennie w godzinach od 8.00 do 16.00 lub pod numerem telefonu 26-24-616 w. 32.Data publikacji: 2003-05-09

Data publikacji: 2003-05-09
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl