Portal Środa - 22 listopada 2017 Cecylii, Jonatana, Marka      "Największą satysfakcją w życiu jest świadomość, że się nikogo nie skrzywdziło". Anyfanes
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Nasz Dziennik
   PRZETARGI
Remont drogi gminnej Żeleźnikowa Wielka - Poręba Mała (k.cmentarza).Powrót


Nawojowa: Remont drogi gminnej Żeleźnikowa Wielka - Poręba Mała (k.cmentarza).

Numer ogłoszenia: 91476 - 2008; data zamieszczenia: 30.04.2008

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane






Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.



Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.



Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 58851 - 2008.




SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY




I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Nawojowa, 313, 33-335 Nawojowa, woj. małopolskie.



I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.




SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA




II.1) OPIS



II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi gminnej Żeleźnikowa Wielka - Poręba Mała (k.cmentarza)..



II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.



II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej Żeleźnikowa Wielka - Poręba Mała (k.cmentarza).
Zakres zadania obejmuje:
1) Uzupełnienie nawierzchni drogi na łuku na wysokości budynku nr 259 na powierzchni 180 m2.
2) Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanka mineralno-bitumiczną na powierzchni ok. 25 % całkowitej powierzchni drogi.
3) Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 5 cm i na powierzchni 1430 m2.
4) Uzupełnienie poboczy drogi żwirem na powierzchni 400 m2.
5) Wykonanie przepustu pod zjazdem do pola z rur bet Ø 50 długości 5 m ze ściankami.
6) Wykonanie tzw. Studzienek uspokajających betonowych 120x150 cm wys. 1 m w ilości 3 szt.
7) Ułożenie ścieków z elementów betonowych o wymiarach 40x40 cm długości łącznej 265 m.



II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.11.21.00-6.



II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 117319 PLN.




SEKCJA IV: PROCEDURA




IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony



IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE



Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie



SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA




V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2008.



V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.



V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:



DROGBUD Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. zo.o., ul. 1 Maja 42, 38-100 Strzyżów, kraj/woj. podkarpackie.


V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)



Cena wybranej oferty: 117319

Oferta z najniższą ceną: 117319 / oferta z najwyższą ceną: 125426

Waluta: PLN.


Data publikacji: 2008-04-30
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl