Portal Czwartek - 1 pazdziernika 2020 Heloizy, Igora, Remigiusza     "Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym podaniem" - Owidiusz
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

   PRZETARGI
Przebudowa kuchni i jadalni szkolnej w budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Czernicy przy ulicy Św. Brata Alberta 9Powrót

Czernica, dnia 27.06.2007r.


L.dz. 341/P- 30/2007


WÓJT GMINY CZERNICA
ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów unijnych
na
Przebudowa kuchni i jadalni szkolnej w budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Czernicy przy ulicy Św. Brata Alberta 9

1. Przedmiot zamówienia: Przebudowa kuchni i jadalni szkolnej w budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Czernicy przy ulicy Św. Brata Alberta 9
Kod wg CPV – 45.20.00.00-0, 45.30.00.00-0, 454000.00-1, 45.23.11.10-9, 45.23.11.10-9
2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
3.Informacja o warunkach wymaganych od wykonawcy zamówienia:
W przetargu mogą brać udział Wykonawcy:
a)spełniający warunki wynikające z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp
b)prowadzą działalność w zakresie objętym przedmiotem zamówienia
c)dysponują kierownikiem robót posiadającym wymagane Prawem budowlanym uprawnienia
do pełnienia funkcji kierownika budowy w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy i wpisanej na listę właściwej izby samorządu zawodowego
d)wykonali w okresie ostatnich pięciu lat ( licząc do dnia wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia) , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , należycie co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia( nie mniej niż 300 000 zł netto każda z robót )
e)wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem niniejszego zamówienia i posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż 500 000 PLN
f)spełniają wymagania określone w SIWZ
4.Dokumenty lub oświadczenia jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu :
1) odpowiednio wypełniony i podpisany formularz oferty ( załącznik nr 2)
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzającego uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
3) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy pzp ( załącznik nr 3)
4)oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ust. 1 i 2 ( załącznik nr 4)
5)umowa spółki - w przypadku gdy wykonawcą jest spółka cywilna lub jawna oraz wypis z ewidencji gospodarczej dla każdego wspólnika
6)pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika w przypadku wnoszenia oferty wspólnej
7)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o nie zaleganiu w opłatach
8)aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS o nie zaleganiu ze składkami
9)aktualną informację z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy
10)aktualną informację z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy
11)uprawnienia wymagane przepisami Prawa budowlanego osoby, która będzie pełniła funkcję
kierownika budowy z podaniem nr uprawnień oraz dołączeniem zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego
12)wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat ( licząc do dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia) , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , należycie co najmniej dwóch robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia ( nie mniej niż 300 000 zł netto każda z robót ), z podaniem odbiorcy zadania , wartości netto robót, zakresu wykonanych robót, daty i miejsca ich wykonania ( załącznik nr 5)
13) dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane , o których mowa w punkcie 12 zostały
wykonane należycie
14) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z
wykonywaniem niniejszego zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 000 PLN
15) opis zakresu robót przewidzianych do realizacji przez podwykonawców ( załącznik nr 6)
16) parafowany podpisem wykonawcy projekt umowy ( załącznik nr 7 )
Ponadto do oferty należy dołączyć wypełniony kosztorys ofertowy .
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków określonych w SIWZ przez wykonawcę metodą spełnia / nie spełnia
5.Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej
6.Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej
7.Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej
8.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
9.Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji
elektronicznej
10.Zamawiający przewiduje składanie ofert wspólnych.
11.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia ( koszt - 150,00 PLN ) można nabyć w Urzędzie
Gminy Czernica ul. Kolejowa 3 ( pokój nr 28 ) w godzinach 9,00-14,00, lub złożyć wniosek o jej przesłanie albo pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Czernica www. czernica.iap.pl.
12.Wymagany termin realizacji zamówienia: 2 miesiące od daty podpisania umowy
13.Wykonawca zobowiązany jest złożyć wadium w formie określonej przez ustawę.
a) w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy dokonać wpłaty przelewem w wysokości 13 000 zł ( słownie: trzynaście tysięcy złotych ) na konto Urzędu Gminy w Czernicy – Bank Spółdzielczy Oława Oddział Jelcz-Laskowice 31 9585 0007 0020 0200 2088 0001 w terminie do dnia 20.07.2007r. do godziny 9:00 ( kopia dokumentu potwierdzającego złożenie wadium powinna być dołączona do oferty)
14. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, pokój nr 28 w terminie do dnia 20.07.2007r. do godz. 9:00
15.Miejsce i termin otwarcia ofert:
Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, sala sesyjna – pokój nr 19,dnia 20.07.2007r. o godz. 9:15
16.Kryteria oceny ofert – cena brutto 100 %
17.Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty
18.Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
Pani Jadwiga Michalak i Pan Aleksander Ziobro – tel. 071-318-01-77 w Urzędzie Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3 ( w godzinach 9,00 – 14,00)
19. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania znajduje się na PORTALU UZP z numerem 107377 - 2007
Ogłoszono:
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3
2.Strona internetowa Urzędu Gminy Czernica www.czernica.iap.pl
3.Portal UZP z numerem 107377 - 2007


Data publikacji: 2007-06-27

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 1
Cena najtanszej: 608 585,51zł
Cena najdrozszej: 608 585,51zł


Wygrywajacy: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "JUANJA" sp. z o.o.
Regon: 930923259
Trzebnicka 31
50-231 Wrocław
Powiat Wrocław
Wojewodztwo Dolnośląskie
Telefon: 713291849
Fax: 713290510
Adres www: www,juanja.pl
Adres e-mail:
Cena oferty: 608 585,51zł w tym VAT 109 744,93zł
Zadania:Plik do pobrania: SIWZ- przebudowa kuchni- Czernica.doc
Plik do pobrania: przedmiar.rar
Plik do pobrania: czernicaKONSTpw Model (1).pdf
Plik do pobrania: czernicaPWplt Model (1).pdf
Plik do pobrania: czernisa schody1 Model (1).pdf
Plik do pobrania: F_kuchnia_technologia Model (1).pdf
Plik do pobrania: F_kuchnia_technologia Model (2).pdf
Plik do pobrania: opis IS.pdf
Plik do pobrania: Opis techniczny do projektu kuchni PW.pdf
Plik do pobrania: rysunki.rar
Plik do pobrania: STWiOR.pdf
Plik do pobrania: STWiOR instalacje elektryczne.pdf
Plik do pobrania: STWiOR roboty sanitarne.pdf
Plik do pobrania: projekt wykonawczy branza elektryczna.rar
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl