Portal Wtorek - 22 wrzesnia 2020 Maury, Milany, Tomasza     "Trzeba mieć odwagę powtórzyć drugiemu to, co się poza jego plecami mówiło" - Stefania Ł±cka
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

   PRZETARGI
Kredyt na termomodernizację 2007Powrót

1. Pełna nazwa zamawiaj±cego : Gmina Ropa
38-312 Ropa 733 woj. małopolskie
tel./fax. (0-18) 353-40-14 , 353-40-17
2. Ogłasza przetarg nieograniczony na: „Udzielenie i obsługę złotówkowego kredytu długoterminowego dla sfinansowania zadania pn: „Wykonanie termomodernizacji wraz z wymian± stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynku O¶rodka Zdrowia w Ropie ”.
3. Formularz (udostępniany bezpłatnie) zawieraj±cy specyfikację istotnych warunków
zamówienia można odebrać osobi¶cie lub za zaliczeniem pocztowym w Urzędzie Gminy Ropa, 38 – 312 Ropa 733, pokój nr 7 w godz. 7 20 - 15 20. Specyfikacja udostępniona jest również na stronie internetowej www.ropa.iap.pl
4. Zamawiaj±cy nie przewiduje składania ofert czę¶ciowych.
5. Zamawiaj±cy nie przewiduje składania ofert wariantowych.
6. Wymagany termin realizacji zamówienia : do 31.12.2010 r.
7. W przetargu mog± wzi±ć udział wykonawcy, którzy:

1)Nie podlegaj± wykluczeniu na podstawie art. 24 oraz spełniaj± warunki zawarte
w art.22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2)S± uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami wła¶ciwych przepisów prawa,
3)Maj± podpisan± umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w sprawie udzielenia kredytu termoizolacyjnego.
8. Z uwagi na warto¶ć zamówienia nie przekraczaj±c± 60.000 EURO Zamawiaj±cy nie wymaga od Wykonawców wnoszenia wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9. Kryteria wyboru Wykonawcy: Jedynym kryterium wyboru wykonawcy jest cena z wag± 100%.
10. Zamknięt± kopertę zawieraj±c± ofertę należy złożyć w: Sekretariacie Urzędu Gminy Ropa - pokój nr 1. Koperta powinna być oznaczona: przetarg nieograniczony na „Udzielenie i obsługę złotówkowego kredytu długoterminowego dla sfinansowania zadania pn: „Wykonanie termomodernizacji wraz z wymian± stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej
w budynku O¶rodka Zdrowia w Ropie ”.
Termin składania ofert upływa dnia 18.05.2007 r. o godz. 1400 .
11. Otwarcie ofert nast±pi w siedzibie zamawiaj±cego pok. nr 15 (parter)
w dniu 18.05.2007 r. o godz. 1415 .
12. Wykonawcy będ± zwi±zani złożon± ofert± przez okres 30 dni tj. do 17.06.2007 r.
13. Osob± uprawnion± do kontaktu z wykonawcami jest mgr Renata Lisowicz - pok. nr 7 (II p).

Wójt Gminy Ropa
Jan Morańda

Data publikacji: 2007-05-11

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 0
Odrzucono ofert: nie dotyczy
Cena najtanszej: nie dotyczy
Cena najdrozszej: nie dotyczy


Postępowanie unieważniono z powodu braku ofert
Plik do pobrania: Specyfikacja.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl