Portal Niedziela - 25 czerwca 2017 Łucji, Witolda, Wilhelma      "Swoją radość można znaleźć w radości innych; to właśnie jest tajemnica szczęścia". Georges Bernanos
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Nasz Dziennik
   PRZETARGI
Przetarg na "Budowę oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Ośrodka Zdrowia w RopiePowrót

O G Ł O S Z E N I E O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O WARTOŚCI PONIŻEJ 30.000 EURO

1. Pełna nazwa zamawiającego :
Wójt Gminy Ropa 38-312 Ropa 733 woj. małopolskie
tel./fax. (0-18) 353-40-14 , 353-40-17

2. Ogłasza przetarg nieograniczony na : budowę oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej , Gimnazjum i Ośrodka Zdrowia w Ropie.

3. Termin wykonania zamówienia : 23.08.2003 r.

4. Przed przystąpieniem do przetargu oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium
w wysokości 3.000 zł w formie określonej
w specyfikacji w terminie do 29.04.2003 r.
do godz. 10.00. Miejsce wniesienia wadium – Kasa Urzędu Gminy Ropa , pok. nr 4.

5. Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją .

6. Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać
osobiście lub za zaliczeniem pocztowym w Urzędzie Gminy Ropa 38-312 Ropa 733
pokój nr 11 w godz. 7.20 – 15.20. Cena formularza wynosi 50 zł.

7. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w : Sekretariacie Urzędu Gminy
Ropa pokój nr 3 . Koperta powinna być oznaczona :” Oferta na budowę oczyszczalni
ścieków”

Termin składania ofert upływa dnia 29.04.2003. o godz. 10.00 .

8. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pok. nr 15 w dniu 29.04.2003r
o godz. 1100 .

9. Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych .
/art. 18 ustawy o zam. publ. i Rozp.Rady Min. z dn. 28.12.1994 r.- Dz. U. Nr 140 poz.776 /

10. Uprawniony do kontaktu z oferentami – Andrzej Passoń pok. nr 11.

11. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy którzy zapoznali się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w specyfikacji.

Data publikacji: 2003-04-16

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 3
Odrzucono ofert: 2
Cena najtanszej: 108.563,00
Cena najdrozszej: 137.281,00


z uwagi na brak 2 ważnych ofert postępowanie przetargowe unieważniono


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl