Portal Środa - 24 kwietnia 2019 Bony, Horacji, Jerzego      "Prawdziwym schronieniem dla czlowieka jest drugi człowiek". Przysłowie irlandzkie
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

   PRZETARGI
Remont cząstkowy nawierzchni dróg lokalnych na terenie Gminy Bojszowy w roku 2007Powrót

Znak sprawy: RTS-3412/1/07
Gmina Bojszowy

ul. Gaikowa 35

43-220 Bojszowy

tel./fax (032) 21-89-366,21-89-071Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 euro na:

”Remont cząstkowy nawierzchni dróg lokalnych na terenie Gminy Bojszowy w roku 2007”


1.Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udostępniona jest na stronie – www.bojszowy.pl

3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (po wcześniejszym złożeniu pisemnego wniosku o

jej przekazanie) można również odebrać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego w Bojszowach,

ul. Gaikowa 35 - pokoje nr 10 lub 11.

4. Zamówienie obejmuje wykonanie prac jn.:

· Wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów,

· Oczyszczenie uszkodzonych miejsc nawierzchni, usunięcie rumoszu,

· Skropienie uszkodzonych miejsc emulsją drogową,

· Rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości średnio - 6cm,

· Zagęszczenie warstwy nawierzchni mineralno-bitumicznej,

· Skropienie bitumem nawierzchni górnej, oblanie bitumem krawędzi cięcia i zasypanie piaskiem.

· Odwóz i utylizacja rumoszu.

4.1. Orientacyjny zakres robót w skali całego roku – ok. 1000 m².

4.2. Przedmiot zamówienia posiada kod CPV:

· 45233142-6 – prace dotyczące naprawy dróg.

5.Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

6.Nie dopuszcza się możliwości składania oferty wariantowej.

7.Termin wykonania zamówienia – cały rok 2007 od dnia podpisania umowy (na bieżąco, głownie

w okresie wiosennym i jesiennym).

8. Oferty mogą złożyć wszystkie podmioty które spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie

podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.

24 ustawy prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004r (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr

164, poz. 1163 z póź. zm.). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie polegała

na sprawdzeniu złożonych oświadczeń i dokumentów wymaganych w SIWZ.

9.Wadium nie będzie wymagane.

10.O wyborze oferty będzie decydowała w 100% oferowana cena brutto.

11. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – sekretariat Urzędu Gminy Bojszowy do

dnia 30.03.2007r. do godz. 14.00.

12.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.03.2007r. o godz.14.15 w siedzibie zamawiającego.

13.Termin związania ofertą – 30 dni.


Data publikacji: 2007-03-22Plik do pobrania: Specyfikacja -cząstkowy 2007.doc
Plik do pobrania: ogłoszenie o wyniku.rtf
Plik do pobrania: Ogłoszenie o zawarciu umowy-cząstkowy 2007.rtf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl