Portal Niedziela - 5 kwietnia 2020 Ireny, Kleofasa, Wincentego     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

   PRZETARGI
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Wymiana stolarki okiennej drewnianej w budynku mieszkalnym ul. Limanowskiego 34 w Wieliczce"Powrót


Wieliczka 16.10.2006 r.
O G Ł O S Z E N I E
O P R Z E T A R G U N I E O G R A N I C Z O N Y M

Gmina Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 ogłasza przetarg nieograniczony na „Wymiana stolarki okiennej drewnianej w budynku mieszkalnym ul. Limanowskiego 34 w Wieliczce”.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiaj±cego, Urz±d Miasta i Gminy, Wydział Budynków i Lokali ul. Limanowskiego 32 ,parter , pokój 5 telefon ( 012) 278-65-23 , 278-63-12 . Dostępna również na stronie www.wieliczka.eu
Cena SWIZ 12,00 zł .
Opis przedmiotu zamówienia : ( CPV:45453000-7) „Wymiana stolarki okiennej drewnianej w budynku mieszkalnym ul. Limanowskiego 34 w Wieliczce”.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych .
Zakres robót obejmuje:
demontaż starych okien
montaż nowych

Szczegółowy zakres zadania należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót , dokumentacj± techniczn±, specyfikacj± techniczn± wykonania i odbioru robót budowlanych.

Nie dopuszcza się składanie ofert czę¶ciowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Wadium w wysoko¶ci : 2000,00 zł musi być wniesione do dnia 24.10.2006 r do godz.9:30

Termin realizacji : do 27.12.2006 r .

Uprawnieni do kontaktu z oferentami : Grażyna Gumuła , Janusz Lepiarz.

Składanie ofert :
Oferta ma być opakowana w nieprzeĽroczystym opakowaniu z napisem :
„Wymiana stolarki okiennej drewnianej w budynku mieszkalnym ul. Limanowskiego 34 w Wieliczce”.
Oferty należy złożyć w Sekretariacie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1.

Termin składania ofert upływa dnia 24.10.2006 r do godz. 9:45.

Otwarcie ofert nast±pi dnia 24.10.2006 r o godz.10:00 w siedzibie zamawiaj±cego: Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 – gabinet Burmistrza.

Kryterium wyboru ofert - cena 100%.

W przetargu mog± wzi±ć udział oferenci którzy :
Spełniaj± kryteria zawarte w SIWZ.
Spełniaj± kryteria zawarte w Ustawie Prawo zamówień publicznych.
W postępowaniu mog± brać udział oferenci, którzy spełniaj± warunki art. 22 ust.1 oraz nie podlegaj± wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 uPzp, spełni± warunki okre¶lone w niniejszej specyfikacji oraz wykonali w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalno¶ci jest krótszy –w tym okresie - co najmniej jedn± robotę budowlan± odpowiadaj±c± swoim rodzajem i warto¶ci± robotom budowlanym , stanowi±cym przedmiot zamówienia- warunek ten zostanie spełniony poprzez złożenie dokumentu zawieraj±cego wykaz tych robót , z których co najmniej jedna odpowiada powyższym warunkom.
Dysponuje co najmniej jedn± osob± posiadaj±c± uprawnienia konserwatora dzieł sztuki- warunek zostanie spełniony poprzez udokumentowanie spełnienia warunków wynikaj±cych z Rozporz±dzenia Ministra Kultury z dnia 09.06.2204 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytku oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych & 7 pkt. 1
Termin zwi±zania ofert± - 30 dni .

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej

Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Data publikacji: 2006-10-16


Plik do pobrania: SIWZ.pdf
Plik do pobrania: przedmiar.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl