Portal Czwartek - 2 kwietnia 2020 Franciszka, Malwiny, Władysława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

   PRZETARGI
Przetarg nieograniczony na "Remont komórki oraz elewacji budynku ul. Seraf 9 w Wieliczce"Powrót

Gmina Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 ogłasza przetarg nieograniczony na
„Remont komórki oraz elewacji budynku ul. Seraf 9 w Wieliczce”.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiaj±cego, Urz±d Miasta i Gminy, Wydział Budynków i Lokali ul. Limanowskiego 32 ,parter , pokój 5 telefon ( 012) 278-65-23 , 278-63-12 . Dostępna również na stronie www.wieliczka.eu
Cena SWIZ 5,52 zł .
Opis przedmiotu zamówienia :
Remont komórki oraz elewacji budynku ul. Seraf 9 w Wieliczce ( CPV:45262700-8 ) .
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych .
Zakres robót obejmuje:
skucie odpadaj±cego tynku i odgrzybienie, wykonanie nowych tynków elewacji
naprawa uszkodzonych miejsc w ¶cianach z cegły
izolacja przeciwwilgociowa pozioma z papy
wykonanie izolacji stropu
Szczegółowy zakres zadania należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót, specyfikacj± techniczn± wykonania i odbioru robót budowlanych.
Nie dopuszcza się składanie ofert czę¶ciowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Wadium w wysoko¶ci : 1 000,00 zł musi być wniesione do dnia 05.09.2006 r do godz.10.00

Termin realizacji : do 15.10.2006 r .

Uprawnieni do kontaktu z oferentami : Grażyna Gumuła , Janusz Lepiarz.

Składanie ofert :
Oferta ma być opakowana w nieprzeĽroczystym opakowaniu z napisem :
„ Remont komórki oraz elewacji budynku ul. Seraf 9 w Wieliczce”.
Oferty należy złożyć w Sekretariacie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1.

Termin składania ofert upływa dnia 05.09.2006 r do godz.10:30.

Otwarcie ofert nast±pi dnia 05.09.2006 r o godz.10:40 w siedzibie zamawiaj±cego: Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 – gabinet Burmistrza.

Kryterium wyboru ofert - cena 100%.

W przetargu mog± wzi±ć udział oferenci którzy :
Spełniaj± kryteria zawarte w SIWZ.
Spełniaj± kryteria zawarte w Ustawie Prawo zamówień publicznych.
W postępowaniu mog± brać udział oferenci, którzy spełniaj± warunki art. 22 ust.1 oraz nie podlegaj± wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 uPzp, spełni± warunki okre¶lone w niniejszej specyfikacji oraz wykonali w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalno¶ci jest krótszy –w tym okresie - co najmniej jedn± robotę budowlan± odpowiadaj±c± swoim rodzajem i warto¶ci± robotom budowlanym , stanowi±cym przedmiot zamówienia- warunek ten zostanie spełniony poprzez złożenie dokumentu zawieraj±cego wykaz tych robót , z których co najmniej jedna odpowiada powyższym warunkom.
Zamawiaj±cy dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i o¶wiadczeń wymaganych postanowieniami SIWZ przy zastosowaniu formuły: spełnia/nie spełnia.

Termin zwi±zania ofert± - 30 dni .

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej

Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Data publikacji: 2006-08-29


Plik do pobrania: SIWZ.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl