Portal Piatek - 23 sierpnia 2019 Apolinarego, Miły, Róży     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

   PRZETARGI
Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodoci±gowej w DoboszowicachPowrót

numer sprawy :…5./PN/BGP/06 miejscowo¶ć, 2006.05.15 Kamieniec Z±bkowicki OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTO¦CI DO 60.000EURO. Przedmiot zamówienia: Budowa sieci wodoci±gowej we wsi Doboszowice -etap II –gmina Kamieniec Z±bkowicki 1) Nazwa i adres zamawiaj±cego:
Gmina Kamieniec Z±bkowicki ulica Z±bkowicka 26 57-230 Kamieniec Z±bkowicki tel.074/8162-011 do 012 ,fax. 074/8173-361
Strona www.kamzab.pl E-mail: zabawa@kamzab.pl NIP: 887-16-35-266 REGON: 890718449
Godziny urzędowania 7.30-15.00 2) Okre¶lenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony warto¶ć zadania do 60.000 Euro 3) Okre¶lenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
SIWZ można nabyć u Zamawiaj±cego :
Urz±d Gminy Kamieniec Z±bkowicki ulica Z±bkowicka 26 57-230 Kamieniec Z±bkowicki
w godz. 8:00 do 12:00 cena specyfikacji : 12,20 zł /brutto z pod. VAT /pokój nr 1-Referat Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej/ Osob± upoważnion± do kontaktów z oferentami jest Pan Jan Zabawa- Kier Ref. Bud ..
4) Opis przedmiotu zamówienia:
Budowa sieci wodoci±gowej we wsi Doboszowice –etap II. kod CPV 45231300-8 5) Informacja o możliwo¶ci złożenia oferty wariantowej: Zamawiaj±cy nie dopuszcza składania ofert wariantowych 6) Termin wykonania zamówienia:
Rozpoczęcie robót :1.08.2006r.
.Zakończenie i oddanie do eksploatacji do 31.05.2007r. 7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: opis warunków i sposobu oceniania :zgodnie ze Specyfikacj± Istotnych Warunków Zamówienia 8) Informacja na temat wadium : Zamawiaj±cy wymaga wniesienia wadium w wysoko¶ci 6.000 zł /słownie :sze¶ć tysięcy złotych / -przed upływem składania ofert. 9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena 80% ,warunki płatno¶ci 20% .
10) miejsce i termin składania ofert : sekretariat Urzędu Gminy Kamieniec Z±bkowicki w siedzibie zamawiaj±cego pokój nr 10 do dnia 19.06.2006r. do godz. 10.oo.
Otwarcie ofert w siedzibie zamawiaj±cego dn.19.06.2006/sala narad I p./o godz. 10.15. Nazwa zamawiaj±cego : Gmina Kamieniec Z±bkowicki, 57-230 Kamieniec Z±bkowicki Ulica Z±bkowicka 26 tel./074/8162-010 , : 8162-011 : , fax ; /074/8173-361
11)termin zwi±zania ofert± : okres 30 dni od upływu składania ofert.


Data publikacji: 2006-05-15
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl