Portal Środa - 19 grudnia 2018 Beniaminy, Dariusza, Gabrieli     Radosnych i pełnych ciepła rodzinnego Świąt Narodzin Chrystusa, oraz dużo szczęścia i pomyślności w Nowym Roku - życzą wszystkim uczestnicy projektu -"Interaktywna Polska"
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

   PRZETARGI
Odbudowa drogi do osiedla Talarki w KoniniePowrót

IOGK.340-6/2006

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

1. Wójt Gminy Niedźwiedź, telefon / fax. ( 018 ) 3317002, www.niedzwiedz.iap.pl, e-mail: gmina@niedzwiedz.iap.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane, zadanie pn. odbudowa drogi do osiedla Talarki w Koninie.
(CPV.45233131-6).

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (bezpłatnie) można odebrać w siedzibie zamawiającego ,pok.: 6, lub za zaliczeniem pocztowym. Uprawniony do kontaktów z oferentami - Andrzej Adamczyk, lok. 16, w godz. 8:00-14:00 tel.018 3317002 w. 315.

3. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odbudowy drogi długości 257 m do osiedla Talarki w Koninie w zakresie podbudowy z kruszywa łamanego i nawierzchni mineralno bitumicznej grysowej, bariery ochronne – 64 m.

4. Zamówienie nie jest podzielone na części, nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

5. Termin realizacji – do 31 lipca 2006 roku

6. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,z spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia a także w ciągu ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest któtszy w tym okresie zrealizowali co najmniej 3 zadania odpowiadajace swoim rodzajem i wartością zakresowi przetargu,

7. Wadium w tym postępowaniu – nie wymagane.

8. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (koszt) - 100%

9. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 9. w terminie do dnia 29.05.2006 roku do godziny 09:00.

10. Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.05.2006 roku o godzinie 10,15 w Domu Kultury, Niedźwiedź 130 - Rynek (parter - sala narad).

11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.


Data publikacji: 2006-05-12
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl