Portal Sobota - 4 lipca 2020 Aureli, Malwiny, Zygfryda      "Niech tkwi w twym sercu korzeń miłości, wyrośnie z niego dobro". św. Augustyn
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

   PRZETARGI
Przetarg na kanalizację Gminy Oświęcim etap Broszkowice-Babice-Brzezinka część IIPowrót

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

WÓJT GMINY, 32-600 OŚWIĘCIM, ZAMKOWA 12 , woj. MAŁOPOLSKIE, pow. OŚWIĘCIMSKI, tel. 33 844-18-66, fax. 33 844-15-68, www.oswiecim-gmina.pl, gmina@oswiecim-gmina.pl, REGON: P000540469, ogłasza przetarg nieograniczony na kanalizację Gminy Oświęcim etap Broszkowice-Babice-Brzezinka.

Wspólny Słownik Zamówień: 45231300-8

Termin wykonania zamówienia: data rozpoczęcia: 2006-06-19, data zakończenia: 2008-05-23

Termin związania ofertą: 60 dni

Wadium: 55.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100)

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (koszt) - 100 %

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 660,00 złotych (brutto) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego, II piętro, pokój 21.

Uprawniony do kontaktów z wykonawcami są:
1. w zakresie proceduralnym i merytorycznym - inspektor AGATA GRZEBINOGA, e-mail: zp@oswiecim-gmina.pl ,
tel.: 33 (prefix) 844-18-66, wew. 24.
fax. 33 (prefix) 844-15-68

Oferty nalezy składać w siedzibie zamawiajacego, lok. 21.

Termin składania ofert upływa dnia 2006-04-21 o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert nastapi dnia 2006-04-21 o godzinie 10:15 w siedzibie zamawiającego, lok. 30 - sala sesyjna.


Nie dopuszcza sie składania ofert wariantowych, częściowych.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2004 Nr 19, poz. 177), spełniających warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamowienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Data publikacji: 2006-03-08

Wyniki przetargu:

Zakład Budownictwa i Inżynierii Wodnej WOD-KAN-BUD
ul. Kółkowa 9
32-615 Grojec
Cena ofety: 4.490.476,45 złotych brutto
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl